Taotlusvoorud

Vaiete esitamine

Vaiete läbivaatamiseks on loodud vaiete komisjon, mille eesmärk on:

  • olla kättesaadav, läbipaistev ja kindel mehhanism, mille kaudu esitada kaebusi võimalike programmi juhtimisvigade kohta;
  • anda igale esitatud kaebusele õigel ajal hinnang ja teha seda tõhusalt;
  • pakkuda abi ja soovitusi järelkontrolli läbiviimiseks;
  • kaebusele vastata, teavitades parandusabinõude tarvituselevõtust, kui need on vea parandamiseks vajalikud.

Vaiete komisjon hindab, kas fondioperaatori tehtud otsused on kooskõlas ACF-i haldamiseks kehtestatud hea valitsemistava ning reeglite ja protseduuridega.

NB! Komisjon ei hinda ühtegi konkreetset projektitaotlust, ei muuda sõltumatute hindajate antud hinnangut ega muuda valikukomisjoni ja Avatud Eesti Fondi nõukogu langetud otsuseid toetuste eraldamise kohta.

Vaiete komisjon koosneb kolmest liikmest: fondioperaatori programmijuht, fondioperaatori juhatuse liige ja fondioperaatori jaoks väline, sõltumatu ekspert. Konkreetse projektitaotluse hindamise või projekti järelevalve eest vastutav fondioperaatori töötaja vaiete komisjoni ei kuulu.

Kõik programmi elluviimisega seotud vaided ja märgukirjad vaatab esimesena läbi fondioperaator. Juhul kui vaide esitanud isik ei ole fondioperaatori vastusega rahul, on tal õigus sama probleemiga pöörduda vaiete komisjoni poole, kes hindab tema vaiet ja teeb juhtumi kohta lõppotsuse.

Esita vaie