Programmist

Mille jaoks saab toetust taotleda?

Programmi kaudu rahastatavad projektid peavad panustama järgmiste tulemuste saavutamisse:

  • Tugevam demokraatlik kultuur ja suurem kodanikuteadlikkus
  • Laiem toetus inimõigustele ja võrdsele kohtlemisele
  • Haavatavate rühmade suurem mõjujõud
  • Vabakonna suurem võimekus ja jätkusuutlikkus

ACF-i raames saab toetust taotleda projektidele, mis puudutavad järgmisi valdkondi:

  • demokraatia, kodanikuaktiivsus, hea valitsemistava ja läbipaistvus;
  • inimõiguste ja võrdse kohtlemise tagamine; rassil või etnilisel päritolul, usul või maailmavaatel, sool, puudel, vanusel, seksuaalsel sättumusel või sooidentiteedil põhineva diskrimineerimise vastane võitlus;
  • sotsiaalne õiglus ja haavatavate rühmade kaasatus;
  • sooline võrdõiguslikkus ja sooline vägivald;
  • keskkond ja kliimamuutused.

Detailne info, millise tulemusvaldkonna all mis valdkonna projekte toetatakse, on kirjas Aktiivsete Kodanike Fondi juhistes taotlejatele ja projekti elluviijatele.