Liigu peamenüüsse Liigu alammenüüsse Liigu sisu algusesse

Mille jaoks saab toetust taotleda?

Programmi kaudu rahastatavad projektid peavad panustama järgmiste tulemuste saavutamisse:

  • Tugevam demokraatlik kultuur ja suurem kodanikuteadlikkus
  • Laiem toetus inimõigustele ja võrdsele kohtlemisele
  • Haavatavate rühmade suurem mõjujõud
  • Vabakonna suurem võimekus ja jätkusuutlikkus

ACF-i raames saab toetust taotleda projektidele, mis puudutavad järgmisi valdkondi:

  • demokraatia, kodanikuaktiivsus, hea valitsemistava ja läbipaistvus;
  • inimõiguste ja võrdse kohtlemise tagamine; rassil või etnilisel päritolul, usul või maailmavaatel, sool, puudel, vanusel, seksuaalsel sättumusel või sooidentiteedil põhineva diskrimineerimise vastane võitlus;
  • sotsiaalne õiglus ja haavatavate rühmade kaasatus;
  • sooline võrdõiguslikkus ja sooline vägivald;
  • keskkond ja kliimamuutused.

Detailne info, millise tulemusvaldkonna all mis valdkonna projekte toetatakse, on kirjas Aktiivsete Kodanike Fondi juhistes taotlejatele ja projekti elluviijatele.

ACFi operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Liigu peamenüüsse Liigu alammenüüsse Liigu lehe päisesse