Toetatud projektid

VI taotlusvoorus toetust saanud projektid

Toetuse saajad on tähestikulises järjekorras

 

1. Tugevam demokraatlik kultuur ja suurenenud kodanikuteadlikkus

Arengukoostöö Ümarlaud

Eesti arengukoostöö organisatsioonide huvikaitsevõimekuse suurendamine kestliku areng

horisontaalsete prioriteetide suunal

EUR 64 640

Projekti eesmärgiks on tõsta AKÜ võrgustiku huvikaitsevõimekust kestliku arengu horisontaalsete teemade osas. ÜRO poolt välja töötatud ning Eesti sise- ja välispoliitikasse integreeritud kestliku arengu arengukavasse kuuluvad kolm horisontaalset prioriteetteemat, mille areng peab olema esindatud kõikides väljundpoliitikates. Võttes arvesse AKÜ kui katus- ja huvikaitseorganisatsiooni rolli arengukoostöö- ning kestliku arengu maastikul, on oluline võrgustiku võimekust vastavalt valdkonna arengule kaasajastada. Kuna AKÜ ja selle võrgustike töö on kõige enam seotud soolise võrdõiguslikkuse ja keskkonnakaitse horisontaalsete teemadega, keskendutakse projekti vältel just nendele prioriteetvaldkondadele, et oma võimekust kasvatada.

 

Citizen OS SA

Demokraatia Kaitsjate Kiirendi

EUR 54 254

Democracy Defenders Accelerator´i (DDA) eesmärk on suurendada aktiivsete kodanike teadlikkust avatud ühiskonna põhimõtetest, demokraatlikest väärtustest ning kodanikuühiskonna toimimisest, selleks, et juletaks võtta vastutust kogukondlike ja ühiskondlike projektide algatamise, läbiviimise ning nendes osalemise eest. DDA koosneb 20-st veebikoolitusest ning 10-päevasest Democracy Defenders Bootcampist, kus 160 kontakttunni jooksul luuakse fiktiivne projektorganisatsioon ning õpitakse disainima kodanikualgatuslikke projekte, mis viiakse projektimeeskondade poolt ellu.

DDA programmi tulemusena on osalejatel kasvanud teadmised kaasavast juhtimisest, kaasamise meetoditest ning tehnoloogilistest vahenditest, kodanikualgatuse projektide planeerimisest, disainimisest ning elluviimisest ning oskavad reflekteerida oma tööd ning tagasisidestada teiste inimeste tegemisi. Selle tulemusena saavad osalejad, kes nende algatatud või juhitud projektides osalevad, positiivse kogemuse ning need projektid on suurema kogukondliku või ühiskondliku mõjuga.

 

Domus Dorpatensis Teaduse ja Kultuuri SA

Regionaalse demokraatia arendamise koalitsiooni loomine

EUR 77 455

Projekti üldine eesmärk on võimestada Eesti demokraatlike institutsioonide innovatsiooni. Süvenevate globaalsete probleemide valguses on oluline, et demokraatlikud institutsioonid suudaksid uutes oludes jääda relevantseks (võrreldes nt sellega, kuidas pandeemia eriolukorras kippusid parlamendid kõikjal maailmas jääma otsustamisest kõrvale) ning täita jätkuvalt neile seatud ülesandeid (nt inimõiguste kaitset). Antud projekti raames käivitatakse piirkonna demokraatia arendamisega tegelevate organisatsioonide ja uurijate koalitsioon, toomaks Eestisse rahvusvahelist ekspertiisi, võimaldamaks vahendada parimaid praktikaid ning edendamaks süsteemset rahvusvahelist koostööd demokraatia alase innovatsiooni osas - võimestamaks Eesti vabaühendusi demokraatia arendamisega mõjusamalt tegutsema.

Projekti tehakse koostöös partneriga Norrast - The Oslo Center (TOC). Nende pikaajaline ekspertiis demokraatia arendamisel loob projekti elluviimisele tugevad eeldused. Nende roll projektis on eksperdina aidata seada tugevad alused loodavale koalitsioonile ning selle tegevustele. Projekti jooksul kaasatakse koalitsiooni liikmeteks veel 10 demokraatia arendamisega tegelevat vabaühendust (nt E-Riigi Akadeemia, Koostöö Kogu) ja teadusasutust (nt TÜ, TLÜ) Eestist ning teistest Läänemere ümbruse riikidest (nt Demo Finland, Alliance of Democracies).

 

Eesti Rahvaülikoolide Liit MTÜ

Kodanikuks olemise ABC

EUR 62 068

Projekti elluviimise tulemusena suureneb Eesti täiskasvanute teadlikkus demokraatliku ühiskonna toimimisest. Selleks korraldatakse 15 kogukonna õpiringi (kogukonnaringi), milles osalejad saavad teadmisi oma õigustest ja kohustustest kodanikuna, riigi ja kohaliku omavalitsuse vastutusaladest ja oma võimalustest otsuste mõjutamisel, mõistavad kestliku arengu eesmärkide olemust ja olulisust.

Rahvaülikoolidel on kodanikukoolituse läbiviimiseks põhjalikult testitud ja uuendatud õppekava ja pädevad juhendajad/koolitajad. Kodanikukoolituse läbiviimise vormina eelistatakse kogukonna- ehk õpiringe.

Projekti peamine sihtgrupp on kogukondade liikmed, kes on vähem osalenud kodanikukoolituses ja/või elukestvas õppes. Osalema oodatakse ka neid inimesi, kes osalevad küll elukestvas õppes ja kel on soovi kaasa rääkida kogukonna tegemistes ja probleemides, kuid puuduvad oskused ja teadmised kuidas osaleda.

 

Eesti Väitlusselts

Aga miks? - valijakäitumise ja poliitilise kultuuri tugevdamine

EUR 62 877

“Aga miks?” projekti eesmärk on panustada paremasse poliitilisse arutelukultuuri ja arendada läbimõeldud valijakäitumist. Projektiga suunatakse esiteks valijad küsima “miks?” küsimust erinevates igapäevastes olukordades, mis puudutavad poliitilisi arutelusid ja ühiskondlike teemasid. Teise sammuna pakutakse valijatele laialdaselt võimalusi arendada enda teoreetilisi teadmisi riigivalitsemise ja poliitiliselt oluliste teemade kohta ning praktilisi suunitlusi arendada enda kriitilise mõtlemise ja analüüsimise oskuseid. Projekti raames leiab aset lühikeste ja meeldejäävate videoklippidega meediakampaania, mis näitab erinevaid situatsioone, kus “miks?” küsimuse küsimine kasuks tuleb. Selle toetamiseks luuakse interaktiivset sisu, mis aitab valijatel arendada oskuseid poliitilise sisu analüüsimiseks. Projekti partner mõttekoda Praxis analüüsib poliitiliselt tähtsaid teemasid, et pakkuda valijatele head alguspunkti ja sisulist tuge poliitikas navigeerimiseks. Eraldi fookuses on noored valijad, kellele pakutakse vahetuid võimalusi arendada kriitilise mõtlemise ja analüüsioskuseid. Tegevuste eesmärgiks on suurendada kriitilist suhtumist poliitilisi väljaütlemisi kuuldes, et demokraatlikku protsessi domineeriks hästi põhjendatud väited, mitte demagoogia. Samuti, et suurendada vastastikust mõistmist ja kuulamist igapäevastes poliitvestlustes, et piirata juba kõrget ühiskondlikku polariseerumist.

 

Kuldne Liiga MTÜ

Vanemaealised ja KOV on partnerid

EUR 62 829

Projekti eesmärgiks on kujundada vanusesõbralikud omavalitsused. Projekti kaudu suunatakse vanemaealiste esindajaid ja omavalitsusi tihedamale koostööle ühiste koostöökogude või teiste töövormide loomise ja töös hoidmise kaudu.

Huvitatud omavalitsuste ja sealsete vanemaealiste esindajatega lepitakse kokku vastavate koolitusvajaduste osas, koostatakse koolitusprogrammid, viiakse need koolitused läbi. Koolitustelt saadud teadmistele tuginedes teevad osalejad kodutööd antud omavalitsusele sobiva koostöövormi ja selle sisu kavandamiseks. Kogemusõppe päevade raames arutatakse ühes vanusesõbralikkusega silmapaistvas omavalitsuses selle üle, milliseid tulemusi on keegi osalejatest saavutanud ning jagatakse kogemusi.

Koolitusprogrammi täiendatakse projekti käigus, et seda oleks võimalik edaspidi järgmistele huvitatud omavalitsustele ning vanemaealiste esindajatele pakkuda.

 

Loomus MTÜ

KAHVLIGA KLIIMAMUUTUSTE VASTU: keskkonnasõbralikumad toiduvalikud kättesaadavad kõigile

EUR 20 131

Projekti peamiseks eesmärgiks on suurendada inimeste teadlikkust sellest, kuidas toitumine mõjutab keskkonda ning panna inimesi mõtlema iseenda valikutele toidupoes ning võimestada neid panustama kliimasoojenemise vähendamisse läbi enda toidulaua. ÜRO tõi hiljutises raportis välja, et just liha tarbimise vähendamine on hädavajalik meede kliimasoojenemise aeglustamiseks. Projekti oodatava tulemusena muutub osalejate hoiak täistaimsesse toitumisse, väheneb stigma veganluse ja vegantoitude ümber. Projektis osalejad mõistavad kliimasoojenemise ja toitumise vahelist seost ning kuidas iseenda loomsete toiduainete tarbimist vähendada.

Projekti peamiseks sihtgrupiks on igas vanuses väiksemate asulate elanikud, sealhulgas ka pered. Kuna maakohtades on raskem leida vegan tooteid, on soov näidata, kuidas ilma eriliste vegantoodeteta on võimalik toituda maitsvalt ja tervislikult. Läbi sotsiaalmeedia laieneb sihtgrupp ka teistele Eesti elanikele.

Projekti on kaasatud Eesti Vegan Selts ja Eesti Roheline Liikumine, kes panustavad projekti oma ekspertiisiga viies läbi koolitusi Loomuse vabatahtlikele, sh projektimeeskonnale, ning nõustavad projekti jooksul. See võimaldab Loomusel veelgi edukamalt kokku tuua kaks valdkond ja luua ühtne tervik.

 

Poliitikauuringute Keskus Praxis SA

“Kuulake meid!” Osalusuuringud poliitikakujundamises

EUR 69 971

Uuringute järgi leiab suurem osa Eesti elanikest, et nende häält peaks otsustusprotsessides senisest rohkem kuulda võtma. Projekti eesmärk on tugevdada demokraatlikku kultuuri kaasates kodanikke osaluspõhiste tegevusuuringute (participatory action research – PAR) kaudu senisest enam otsustusprotsesside jaoks vajalikku teadmusloomesse.

Projekti eesmärgi saavutamiseks tutvustame PAR lähenemist ja edendame selle kasutamist poliitikakujundajate ning kodanikuühenduste seas. Selleks viime ellu järgnevad tegevused: (1)  tutvustame PARi kodanikuühenduste esindajatele ja avaliku sektori uuringute tellijatele, (2) viime läbi kaks PAR lähenemisel põhinevat katseuuringut koostöös projektipartnerite Eesti Lastekaitse Liidu ning Eestimaa Looduse Fondiga. (3) koostame veebipõhise eestikeelse PARi tutvustava juhendmaterjali.

Projekti tulemusena võetakse Eestis laiemalt kasutusele osaluspõhiste uuringute lähenemine, mis suurendab erinevate sihtrühmade kaasatust otsustusprotsessidesse, tugevdades demokraatlikku kultuuri. Lisaks aitab projekt võimestada erinevaid kodanikuühendusi, mh haavatavate gruppide esindusorganisatsioone.

 

2. Laiem toetus inimõigustele ja võrdsele kohtlemisele

Eesti LGBT Ühing

Üks kõigi ja kõik ühe eest! Võimekad võrgustikud inimõiguste kaitsel

EUR 60 929

Projekti peamine eesmärk on edendada ja levitada võrdse kohtlemise põhimõtet ning tõhustada kaitset diskrimineerimise vastu läbi ulatusliku, strateegilise võrgustikupõhise intersektsionaalse huvikaitsetegevuse ja koostöö. Projekti sihtrühmad on VKV liikmesorganisatsioonid, nende sihtgrupid, LGBT+ inimesed ja inimesed laiemas avalikkuses, kes mõne VKV teemaga kokku puutuvad.

Projekti raames toimub VKV strateegiaseminar ning koosloomes võrgustiku liikmetega korraldatakse 2023. aasta Baltic Pride’i konverents. Lisaks võimaldatakse VKV liikmeil, nende sihtgruppidel ja LGBT Ühingu võrgustikul omavahel tutvuda võrgustike mõttetalgutel. Projekti lõpetab VKV edasiside seminar, kus pannakse paika plaan tulevasteks tegevusteks.

Projekti tulemusena paraneb VKV liikmete võimekus ja koostöö huvikaitse valdkonnas ning erinevad haavatavad grupid on võimestatud ja motiveeritud seisma teiste haavatavate gruppide õiguste ja heaolu eest ning ühiskonnas paraneb üldine teadlikkus intersektsionaalsusest ja solidaarsuse tähtsusest.

Projekti partneriks on Eesti Inimõiguste Keskus, kes on VKV eestvedaja ning korraldab ja viib läbi strateegiaseminari ning edasiside seminari. Keskus osaleb kõigis projekti tegevustes.

 

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus

Soostereotüüpideta haridus võrdsemad ja avaramad võimalused noortele

EUR 54 385

Projekti eesmärk on edendada teadmisi soostereotüüpidest ja nende vältimise vajadusest ja võimalustest õppekirjanduses ja –materjalides, suurendades ka haridustöötajate, õpetajahariduse õppejõudude, nii õppematerjalide koostajate, kirjastuste kui ka õpetajate teoreetilist ja praktilist teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks. Projekti jooksul viiakse läbi kasutusel olevate trükitud ja digitaalsete õpikute ja õppematerjalide  teksti- ja kuvandite kvantitatiivne ja kvalitatiivne sootundlik  sisuanalüüs. Käesoleva projekti raames korraldatakse projekti sihtrühma ja partneritega arutelusid ja koolitusi soostereotüüpidest ja nende mõjust tüdrukute ja poiste enesetajule ning eriala- ja kutsevalikutele. Koolitatakse juurde valdkonna eksperte, kes ka peale projekti lõppu teemavaldkonda panustaksid. Väga oluline on ekspertide puhul põlvkondade vaheline koostöö, sest toimumas on põlvkondade vahetus.

Projekti peamine väljund on ENUT ekspertide poolt loodud juhendmaterjal piiravatest soostereotüüpidest ja nende vältimisest õppematerjalide ja õpikute koostajatele ja nende igapäevastele kasutajatele. Juhendmaterjali avaldamisele eelneb selle piloteerimine eri sihtrühmades ja selle lõppvarianti esitletakse projekti lõpukonverentsil.

Käesoleva projekti partneriteks on  MTÜ-d Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Haridusfoorum ja Tallinna Ülikool.

 

Eesti Pagulasabi

Koolinoorte teadlikkuse tõstmine rändest ning kohanemise ja lõimumisega seotud väljakutsetest

EUR 50 349

Projekti eesmärk on kasvatada Eesti kooliõpilaste teadlikkust (sund)rände põhjustest ning väljakutsetest, mida pagulane ja rändetaustaga inimene uues riigis kohanedes ja lõimudes kogeb. Projekti raames viiakse 12 koolis vähemalt 240 kooliõpilasele läbi kohanemise ja lõimumise teemalise lauamängu “Teemantsaar” mängusessioon, millele järgneb samas klassiruumis arutelu rändest, kohanemisest ja lõimumisest. Saadud kogemuse põhjal töötatakse välja metoodiline juhend, mida kooliõpetajad ja noorsootöötajad saavad edaspidi õppetöös kasutada. Lauamängu valmistamise juhend ning metoodiline juhend laetakse üles Eesti Pagulasabi kodulehele ja e-koolikotti, et see oleks kättesaadav kõikidele huvilistele. Samuti koolitatakse välja 45 kooliõpetajat ja noorsootöötajat, kes seeläbi oskavad ja tahavad läbi viia samalaadseid mängusessioone ka pärast projekti lõppu. Projekti tulemusena paranevad koolinoorte hoiakud pagulaste ja teise rändetaustaga inimeste suhtes ning suureneb arusaamine iga indiviidi rollist sisserännanud inimese kohanemisel ja lõimumisel.

 

Kiusamisvaba Kool SA

Inimõiguste ja võrdse kohtlemise väärtustamise edendamine Eesti koolides läbi kiusuennetuse

EUR 70 000

Projekti eesmärk on toetada inimõiguste ja võrdse kohtlemise väärtustamist ja nendest lähtuvaid praktikaid Eesti koolides läbi kiusuennetuse. Eesmärgi saavutamiseks on projektis kolm üksteist toetavat tegevussuunda - 1) vähemuste (LGBT+, rahvusvähemused, põgenikud) kiusamise ja küberkiusamise ennetamisega seotud ekspertiisi Eestisse toomine ja levitamine, 2) kiusuvaba hariduse edendamine koolitusveebi abil ja 3) kiusamise vähendamise toetamine vene õppekeelega ja keelekümbluskoolides teadus- ja tõenduspõhise KiVa programmiga liituma kutsumise abil. Projekti käigus tehakse kooliperedele kiusamise vähendamiseks vajalike pädevuste omandamine paremini kättesaadavaks. Selleks luuakse vastavat veebisisu, koolitusi ja materjale nii eesti- kui vene õppekeelega koolidele. Tehakse teavitustööd koolipidajate ja kooliperede suunal tõenduspõhise kiusuennetuse vajalikkusest ja võimalusest KiVa programmi jätkuvaks laienemiseks Eesti koolidesse.

Projekti peamiseks sihtrühmaks on koolipidajad (KOV, riik), koolijuhid, õpetajad ja tugispetsialistid, nii eesti- kui vene õppekeelega koolidest. Projekti jooksul valmib kiusuvaba haridust toetava sisuga koolitusveeb nii eesti kui vene keeles (www.kiusamisvaba.ee keskkonnas) ning 2024. aastal on KiVa programmiga liitumas vähemalt 5 uut vene õppekeelega ja/või keelekümbluskooli.

 

Võluvõru MTÜ

Vanemaealised ühiskonnas on võrdsed kodanikud

EUR 70 000

Vanemaealiste osakaal rahvastikust on järjest suurenev ning nende panust ühiskonnaellu ei tohiks alahinnata, vajalik on toetada ja kaasata, laiendada teadmisi, et olla jätkuvalt aktiivne ja tegus kodanik. Projekt „Vanemaealised ühiskonnas kui võrdsed kodanikud“ on sihtrühmaks 50+ aastased Põlva- ja Võrumaa elanikud ning teiseks sihtrühmaks on inimesed, kes soovivad panustada vanemaealiste heaolu ja ühiskonnas aktiivsena püsimise hoidmisse. Mõlemale sihtrühmale on kokku pandud toetavad koolitusprogrammid, mis aitavad neid orienteeruda ja leida lahendusi meie vananevas ühiskonnas hakkama saamiseks. Projekti tulemusel on piirkonnas suurenenud elanike arv, kes on teadlikud oma võimalustest ühiskonnas ja kogukondades kaasa lüüa, tunnevad ennast vajalikuna ja saavad panustada oma kogemustega piirkonna arengusse. Projektipartner on Põlvamaa Rahvaülikool.

 

3. Haavatavate rühmade mõjujõu suurendamine

Avatud Hariduse Liit

KOGUKONNA TUGIISIKUTE KOOLITUS JA PRAKTIKA

EUR 66 567

Projekti eesmärk on pakkuda Lõuna-Eesti omavalitsustele ja kogukondadele abi eelkõige vabatahtlike tugiisikute ja juhtumikorraldajate koolitamisel ning nende juhendamisel ja toetamisel. Laiem eesmärk on tugevdada kogukondi, koolitades kogukonna liikmeid, kes on valmis oma kogukonnas tugiisikuna abistama sõjapõgenikke või teisi toimetulekuraskustes inimesi. Projekt aitab omavalitsustel täita tugiisikuteenuse osutamise kohustust.

Projekti sihtrühm on juba kohalikus kogukonnas töötavad või tööle asuvad tugiisikud, kes toetavad ja abistavad Ukraina sõjapõgenikke või teisi toimetulekuraskustes inimesi kogukonnas.  Koolituskava hõlmab kõiki kliendi aitamiseks vajalikke valdkondi ja põhineb CARe metoodikal. Kaudseks sihtrühmaks on Ukraina sõjapõgenikud ja teised haavatavad kogukonna liikmed, kes vajavad tugiisiku abi. Praktika raames osutatakse tugiisikuteenust kuni 32 abivajajale.

Projekti tulemusena on olemas Lõuna-Eesti omavalitsustes ja kogukondades 26-32 universaalse ettevalmistusega tugiisikut ja juhtumikorraldajat, kes suudavad abistada Ukraina sõjapõgenikke, aga ka teisi toimetulekuraskustes kogukonna liikmeid.

Projektipartnerina kaasatud Johannes Mihkelsoni Keskuse peamine ülesanne on tugiisikute tööks vajalike kogemuste jagamine ning abi tugiisikute praktika korraldamisel.

 

Eesti Puuetega Inimeste Koda

Ligipääsetavuse alase teadlikkuse tõstmise programm

EUR 67 132

Projekti üldeesmärk on suurendada haavatavate rühmade mõjujõudu ehk anda võimalused paremaks osalemiseks ühiskonnaelus, tõstes ligipääsetavuse alaseid teadmiseid ühiskonnas laiemalt, alaeesmärgina enda võrgustiku sees. Projekti laiem eesmärk on aidata kaasa ligipääsetavate lahenduste loomisele, mis ühtlasi toetab toimetulekuvõimaluste paranemist ning aitab ühiskonnaelust osa saada teistega võrdsetel alustel. Projekti abil aidatakse laiemalt kaasa haavatavate sihtrühmade eneseteostusvõimaluste suurendamisele.

Projekt koosneb erinevatest tegevustest, mis panustavad teadlikkuse tõstmisesse, nagu näiteks koolituste väljatöötamine ja läbiviimine, ligipääsetavuse alase teadlikkuse tõstmise videote ettevalmistamine ja loomine, e-koolituse sisu väljatöötamine ja ligipääsetava koolituskeskkonna loomine. Peale projekti lõppu, edaspidiste tegevuste käigus asja-ja ajakohastatakse e-koolitusmaterjale, tagades süsteemse ja jätkusuutliku teabe pakkumise.

Kaasatud on meie koostööpartner Motion Pixels OÜ, lihtsas keeles videot aitab toimetada ja testida Vaimupuu MTÜ, ekspertidest on kaasatud lektoritena EPIKoja esindajaid, veebide ligipääsetavuse ekspert ja Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet.

 

Eesti Transinimeste Ühing

“Meedia TRANSformeerimine”: trans- ja mittebinaarsete inimeste kogukonnaloome ning võimestamine Eesti meediamaastikul

EUR 63 683

Projekt suurendab trans- ja mittebinaarsete inimeste ning muude soovähemuste mõjujõudu ja võimekust Eesti ühiskonnas läbi informatiivse veebiplatvormi loomise, meediatöötajate pädevuse tõstmise ning transkogukonnale suunatud tugiürituste ja meediasisu. Projekti viib läbi Eesti Transinimeste Ühing (edaspidi Ühing), koostöös Eesti LGBT Ühingu, MTÜ-ga Oma Tuba ja Samtökin’ 78-ga (Island).

 

Loovalt koos MTÜ

Ukraina sõjapõgenike ning Eesti koolide õpetajate ja tugispetsialistide mõjujõu ja tegutsemisvõimekuse suurendamine

EUR 75 481

Projekti eesmärgiks on Eestis elavate Ukraina sõjakoldest põgenenud laste, noorte ja naiste kaasamise ja jõustamise ning õpetajate ja tugispetsialistide toetamise ja teadlikkuse tõstmise kaudu suurendada haavatavate rühmade mõjujõudu Eesti ühiskonnas. Projekti raames viiakse ellu kolm tegevust: 1) lastele ja noortele mõeldud linnalaagrite programm, mis keskendub osalejate kogemuste mõtestamisele läbi loovate meetodite ning erinevate kunsti- ja kultuuriürituste külastamisele; 2) naistele mõeldud tugigrupp, mis keskendub naiste kogemuste mõtestamisele läbi grupiarutelude, ja 3) õpetajatele ja tugispetsialistidele mõeldud töötubade sari, mis keskendub kultuuritundlikkust ning sõjapõgenike toimetulekut puudutava teadlikkuse tõstmisele ning osalejate kogemuste mõtestamisele.

Projekti tulemusena on projektis osalenud lapsed, noored ja naised võimekamad langetama oma elu puudutavaid otsuseid, rääkima kaasa neid puudutavates eluvaldkondades ning nende kuuluvustunne kohaliku kogukonna ja Eesti riigi suhtes on kasvanud. Õpetajad ja tugispetsialistid on teadlikumad sõjapõgenike toimetuleku spetsiifikast, nende kultuuritundlikkus on kasvanud ning nad on võimekamad oma töös ette tulevaid keerulisi olukordi juhtima. Projekti tegevused toetavad ukraina sõjapõgenike omavahelise koostöö- ja toetusvõrgustiku ning Tallinna ja Harjumaa õpetajate ja tugispetsialistide praktikakogukonna teket.

 

Peaasjad Koolitus MTÜ

Vaimset tervist toetavad kogukondlikud tugitegevused Lõuna-Eesti maakondadesse

EUR 69 619

Eesmärgiks on aidata kaasa Lõuna-Eesti kogukondades vaimse tervise alase teadlikkuse tõstmisele, praktiliste oskuste õpetamisele ning seeläbi vaimse tervise probleemide süvenemise vähendamisele. Koostöös kohalike inimestega kujundatakse Lõuna-Eestis jagatud mure ja üksteise toetamise kultuuri. Selleks tuuakse VT teemalised arutelud inimestele lähemale, korraldades kohalikel suurematel üritustel vabatahtlike abil vaimse tervise kohvikud. Lisaks toetatakse kohalikke sädeinimesi kogukondlike improkomöödia harrastusgruppide elluviimisel ning aidatakse neil impro etenduste korraldamise läbi leida enda gruppidesse ka osalejaid. Toetame impro eestvedajate võrgustiku ning harrastajate kogukonna teket. Läbi uudse koostöö Kinoteater MTÜ ja vaimse tervise spetsialistide vahel, luuakse nalja kirjutamise koolitus, mis keskendub vaimse tervise kogemustele. Seeläbi pakutakse kohalikele elanikele võimalust oma VT kogemusi nalju kirjutades väljendada ning neid pärast koolituse läbimist ka püstijalakomöödia raames laval jagada.

Projekti tegevuspiirkonnaks on 4 Lõuna-Eesti maakonda: Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa ning sihtgrupiks kõik Lõuna-Eesti elanikud. Projekti tegevustest saab otseselt osa üle 1200 inimese ning  infot levitatakse üle Eesti. Tegevused loovad hea praktika, mida edaspidi laiendada nii Lõuna-Eestis teiste partnerite abil kui ka kogukondadesse üle Eesti.

 

Peemoti Raamatud MTÜ

Peemoti Raamatud ehk Tartu LGBT+ kogukonna isemajandava keskuse loomine koosloome ning teenusedisaini meetodite abil

EUR 64 392

Projekti “Peemoti Raamatud ehk Tartu LGBT+ kogukonna isemajandava keskuse loomine koosloome ning teenusedisaini meetodite abil” eesmärk on luua kogukonnakeskus, mis toetab oma tegevusega ürituste korraldamise ning sotsiaalse ettevõtluse näol Tartus elavaid eelkõige 14–40aastaseid LGBT+ kogukonna liikmeid. Projekti käigus luuakse koosloome ning teenusedisaini meetodite abil koos kohaliku LGBT+ kogukonnaga kogukonnakeskus, mis kasutab turvalise ruumi põhimõtet ning toimib kohtumispaiga ja ürituste korraldamise pinnana Tartu linnas ning mille tegevusega toetatakse LGBT+ kogukonda, müües LGBT+ kunstnike loomingut ja raamatuid ning palgates tööle LGBT+ kogukonna liikmeid. Projekti raames korraldatavad üritused on LGBT+ inimeste sotsiaalset olukorda toetavad ning nende vajalikkuse ja formaadi üle otsustab kohalik LGBT+ kogukond.

 

Valgamaa Puuetega Inimeste Koda MTÜ

Valgamaa Puuetega Inimeste Koja sotsiaalsete tugigruppide  võimekuse suurendamine

EUR 32 160

Projekti eesmärgiks suurendada erivajadustega inimeste teadlikkust huvikaitsest ja õpetada neid läbi kaasamise osalema kohaliku omavalitsuse õigusloome protsessides. MTÜ Valgamaa Puuetega Inimeste Koda koondab erinevaid vabaühendustena tegutsevaid ühinguid ja huviringe, kus töötatakse erinevate gruppidega vabatahtlikkuse alusel. Kogukonna aktiivsed eestvedajatena motiveerivad grupijuhid tugigruppide liikmeid osa võtma ühiskondlikust elust ning seeläbi juhtima tähelepanu tõrjutud rühmade huvidega arvestamisele erinevate poliitikate kujundamisel ja teenuste osutamisel vabaühenduste ning avaliku sektori poolt.

Selleks et osata paremini liikmeskonda hoida, seda suurendada, inimesi võimestada ning koostööd tegema tuua, viiakse projekti käigus läbi DUO tugigruppide metoodikal põhinev grupijuhtide täiendkoolitus ning korraldatakse õppereisid Tallinnasse ja Oslosse tutvumaks erinevate organisatsioonide poolt pakutavate tugigruppide tegevustega. Projektis osalejad omandavad teadmised grupi toimimise põhimõtetest, gruppides toimuvatest protsessidest ja oskab kohandada programme vastavalt oma sihtgrupi vajadustele ning neil on uued tööriistad enese hoidmiseks grupijuhtidena. Lisaks saavad osalejad teadmisi, kuidas tagada organisatsiooni jätkusuutlikkus ning kuidas leida ja osaleda erinevate koostöövõrgustike tegevustes ning panustada sotsiaalsete teenuste arendamisse ning kohalikul tasandil õigusloomesse.