Toetatud projektid

II taotlusvoorus toetust saanud projektid

Toetuse saajad on tähestikulises järjekorras.


Eesti Külaliikumine Kodukant
Õmblusteta maaühiskonna programm
EUR 19 975

Projekt aitab tõsta maakogukondade elujõulisust, jõustades Kodukandi liikmesorganisatsioone, külaelu eestvedajaid, tõstes nende huvikaitsevõimekust ning luues tugevamaid sildu kogukondade ja maaomavalitsuste vahel. Projekt on suunatud maal tegutsevatele külavanematele ja eestvedajatele, kohalike omavalitsuste juhtidele ja ametnikele ning Kodukandi liikmesorganisatsioonidele. Tegevusena kaardistatakse külaliikumise sihtgruppide ja huvikaitse seis, korraldatakse kogukondi ja omavalitsusi kokku toovad koostööseminarid ning kogukonnatöö konverents. Samuti viiakse läbi Kodukandi liikmeskonnale suunatud inspiratsioonipäev. Projekti tulemusena paraneb külaliikumise sisemine sidusus ning külaliikumisega partnerluses olevate omavalitsuste arv, samuti ühiskondlik arusaam kogukonnatööst. 

 

Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing
1. tüüpi diabeeti põdevate inimeste huvikaitse arendamine
EUR 20 000

Projekti eesmärgiks on 1. tüüpi diabeeti põdevate inimeste ühiskondliku mõjujõu kasvatamine ning nende huvikaitsealuste ja -tegevuste läbipaistvuse suurendamine. Projekti käigus viiakse läbi küsitlusuuring, et hinnata  1. tüüpi diabeeti põdevate inimeste elukvaliteedi mõjutajaid, toetavate teenuste ja ravitarvikute vajadust ja muid tervisega seotud kitsaskohti. Uuringu tulemuste põhjal hindab ELDÜ oma senise huvikaitse alase tegevuse tulemuslikkust ning kavandab järgmise 5 aasta tegevusi, mis on suunatud tervisest tingitud ebavõrdsuse vähendamisele ja inimkesksuse suurendamisele tervishoius. 

 

Eestimaa Looduse Fond
Kohaliku metsa tulevik – teadlikud osalejad ja paremad otsused
EUR 19 977

Projekt keskendub kohalike kogukondade ja omavalitsuste jõustamisele metsa asjus kaasa rääkimiseks. Selle saavutamiseks tutvustatakse ja julgustatakse kasutama kaasarääkimise võimalusi üritustel, mis toovad kokku KOVide esindajad ja maakogukonnad;  viiakse läbi ümarlaudu ja seminare erinevates protsessides osalemiseks ning valmistatakse ja tutvustatakse “tööriistakaste” erinevate juhtumite ja asjaolude tarvis. Projekti tulemusena paraneb metsa puudutavate otsuste kvaliteet kohalikul tasandil ning suureneb avaliku huviga arvestamine kaasamisprotsessides, mis viib paikkondlike teravate konfliktide vähenemiseni ning aitab kaasa kogukondade ja ühiskonna sidususe kasvamisele. Uued pädevused ja tööriistad aitavad ELF-il nende poole pöörduvaid kohalikke kogukondi tõhusamalt ja mõjusamalt toetada. 

 

Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine
Noorte strateegiline kaasamine vaimse tervise liikumisse
EUR 19 864

Projekti eesmärk on Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise strateegilise juhtimise arendamine, et olla haavatava sihtrühma häälekandja nii ühiskondlikul kui ka poliitilisel tasandil. Toimuvad koolitused huvikaitse, projekti kirjutamise, kaasava juhtimise ning meediasuhtluse teemadel. Koostatakse organisatsioonile arengukava (mh mõjuhindamise tehnika) ning toimub järjepidev haavatava sihtrühma jõustamine, et suurendada nende kodanikuaktiivsust. Lisaks korraldatakse avalikke arutelusid vaimse tervise teemadel. Liikmeskonna kaasamise kaudu nii juhtimisse kui ka tegevustesse pakutakse neile tuge, kogukonnatunnet ja jõustamist, et aidata aktiivselt kaasa noorte vaimse tervise huvikaitsetööle. 

 

Eesti Vabaharidusliit
Vabaharidusliku õppe kommunikatsioonitegevuste arendamine
EUR 13 648

Projekti eesmärgiks on suurendada vabahariduslike koolituskeskuste võimekust kaasata madalama ühiskondliku konkurentsivõimega täiskasvanuid elukestvasse õppesse. Projekti käigus valmib Eesti Vabaharidusliidu ja liikmete ühine kommunikatsiooniplaan perioodiks 2020-2024, mis sisaldab ka juhiseid vähemate võimalustega õppijate õppesse kaasamiseks; algatatakse edulugude kogumine-avalikustamine ja viiakse läbi koolitajate koolitus madalama konkurentsivõimega täiskasvanud õppijate õppimise toetamisest. Projekti tulemusena on info õppijaile paremini kättesaadav, koolituskeskuste kommunikatsioonitegevused on tõhusamad, suurenenud on teadlikkus vabaharidusest ning vabahariduslike koolituskeskuste mõju kohalikes kogukondades. 

 

Eesti Üliõpilaskondade Liit
Üliõpilasesinduste huvikaitsevõimekuse arendamine
EUR 12 436

Projekti eesmärgiks on arendada Eesti ülikoolide üliõpilasesinduste võimekust täita oma põhilist eesmärki – esindada demokraatlikult ning läbipaistvalt üliõpilaste huve ja kaasata üliõpilasi kõrgkoolide otsustusprotsessidesse. Selle saavutamiseks koolitatakse üliõpilasesinduste juhte ja aktiviste huvikaitseteemadel ning toetatakse esindusi tudengkonna mobiliseerimisel ja suuremal kaasamisel.  Väiksematele esindustele pakutakse tuge huvikaitse valdkonda sisenemisel ja seal edukal toimimisel. Teadmiste talletamiseks koostatakse koolitustest kokku juhismaterjal tudengite huvikaitseks, mis oleks oluline lisandus põhitõdedest juba organisatsiooni poolt loodud kaasava organisatsiooni materjalile. Juhismaterjali eesmärk on säilitada teadmus olenemata üliõpilasesinduste koosseisust ning aidata kaasa heale üleandmistavale.

 

Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu
EIT Tugiliisu juhtimisvõimekuse tõstmine
EUR 14 000

Projekti eesmärgiks on EIT Tugiliisu juhtimisvõimekuse tõstmine Tugiliisu kestlikkuse ja professionaalsuse tagamiseks. Kasvanud meeskonna tõttu viiakse läbi meeskonna koostöö koolitus ja ühingu personalitöö analüüs ning luuakse uus täiendav töökoht personalispetsialistile. Samuti viiakse läbi vabatahtlike juhtimise koolitus, osaletakse Vabatahtliku sõbra märgise arenguprogrammis ning luuakse vabatahtlike andmebaas. Projekti tulemusena on Tugiliisu tegevus on läbipaistvam, ühingu töökorraldus ja juhtimine on tõhusam ning seeläbi paraneb ka ühingu sihtgrupi ehk psüühilise erivajadusega inimeste mõjujõud.

 

Keskkonnaõiguse Keskus
Maavarade kaevandamisest mõjutatud kogukondadele koostööplatvormi loomine
EUR 18 642

Projekti eesmärgiks on luua maavarade kaevandamistegevusest mõjutatud kogukondadele ja kodanikele kogukonnaplatvorm. Kogukonnaplatvorm täiendab nii üleriigiliste vabaühenduste tegevust kui toimib eraldiseisva jätkusuutliku tööriistana kohalike kogukondadele, kus kaevandamisest mõjutatud või uute kaevanduse rajamise plaanidega kokkupuutuvad inimesed ja kogukonnad saavad omavahel infot, kogemusi ja nõuandeid jagada. Kogukonna ja kodanike teadmiste omandamise kindlustamiseks luuakse lisaks platvormile osalemisjuhis, viiakse läbi osalemiskoolitus ja pakutakse projekti vältel konkreetsetes küsimustes professionaalset õigusabi. 
Projekti tulemuseks on omavahel koostööd tegevad ja kaevandamismenetluse protsessist teadlikud kaevandamispiirkondades elavad kogukonna liikmed, kes kasutavad ning hoiavad aktiivsena ühist suhtlusplatvormi. Keskkonnaõiguse Keskus on paremini ettevalmistatud maapõue teemal huvikaitsetegevuste planeerimiseks ja teostamiseks.

 

Lastekaitse Liit
Lastekaitse Liidu üle-eestilise võrgustiku ja koostöö arendamine ning liikmeskonna kommunikatsioonivõimekuse tugevdamine 
EUR 17 992

Projekti eesmärgiks on arendada välja hästi toimiv ja mõjukas lapse õiguste eest seisev vabaühenduste koostöövõrgustik, mis hoiab üleval sisukat avalikku arutelu lapse õigustega seotud teemadel. Selleks tegeleb Lastekaitse Liit üle-eestilise võrgustiku ning selle liikmete vahelise koostöö arendamisega ja oma liikmeskonna kommunikatsioonivõimekuse tugevdamisega, et parandada lapse õiguste eest seisjate suutlikkust efektiivselt tegutseda ühiste eesmärkide nimel. Üheskoos partneritega vaadatakse üle ja lepitakse kokku võrgustikutöö põhimõtted, laiendatakse ning ühtlasi võimestatakse noortekogu tööd. Noorte kaasabil arendatakse Lastekaitse Liidu veebikiri Märka Last samanimeliseks infoplatvormiks, mis on samaaegselt nii reaalseks sisendiks, väljundiks kui ka kaasamise tööriistaks. 
 

MTÜ Mondo
Norra Pagulasabi ja MTÜ Mondo võimekuse tõstmine digihariduse andjana noortele kriisiolukorras
EUR 16 500

Projekti eesmärk on tõsta MTÜ Mondo võimekust pakkuda innovatiivseid hariduslahendusi maailma kriisikolletes ja pagulaslaagrites elavatele noortele vanuses 15-24. Projekti jooksul toimuvad MTÜ Mondo õppevisiidid Norra Pagulasabi Uganda ja Etioopia haridusprogrammide juurde, et kaardistada sealsed vajadused MTÜ Mondo väljatöötatud digikursuse elluviimiseks ning vahetada kogemusi tegevuste mõju hindamise osas. Lisaks kaardistatakse koostöös Norra Pagulasabi peakontoriga võimalused tulevaseks koostööks pagulasnoortele suunatud digihariduse valdkonnas globaalselt. 

 

MTÜ Oma Tuba
Feministeeriumi valvekoerarolli võimekuse arendamine
EUR 16 500

Projektiga arendatakse Feministeeriumi valvekoerarolli võimekust uuriva ajakirjanduse võtete kaudu. Projekt näeb ette Feministeeriumi toimetajate koolitamist uuriva ajakirjanduse valdkonnas ja nende juhendamist iseseisva uurimistöö elluviimisel. Projekti tulemusel on Feministeeriumi toimetajatel võimekus iseseisvalt teha süvaanalüüse soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise valdkonnas, kasutades selleks uuriva ajakirjanduse võtteid. Vabaühenduse üldine eesmärk on luua ühiskonnas positiivseid muutusi naiste, seksuaal- ja soovähemustega seotud teemadel peamiselt kommunikatsiooni, ürituste ja aktivismi kaudu ning projekti tulemusel on püsivalt paranenud Feministeeriumi võimekus seda eesmärki täita kommunikatsiooni valdkonnas.

 

Poliitikauuringute Keskus Praxis
Sugu ja ebavõrdsus läbivate teemadena uuringutes ja koolitusprogrammides
EUR 12 633

Projekti eesmärk on, et poliitikaanalüüsid käsitleksid soolõhesid ja vähemusgruppide võimalikku ebavõrdset olukorda ning pakuksid välja võrdsuse edendamise meetmeid. Samuti see, et avaliku sektori juhtide või järelkasvu arenguprogrammide sisu kannaks võrdse kohtlemise sõnumeid. Selleks kaardistatakse projektis seniseid parimaid praktikaid ning arendatakse Praxise analüütikute võimekust läbivaid teemasid oma analüüsi- ja arendustegevustesse lõimida.  Uut teadmist, mis saadakse seniste praktikate kaardistustööst ja tehes-õpid (learning by doing) koolituselt, jagatakse eestkosteorganisatsioonide ja avaliku sektoriga. Tegevuste tulemusel tõuseb Praxise töötajate, vabasektori eestkosteorganisatsioonide ja avaliku sektori esindajate võimekus hõlmata uuringutesse ja koolituskavadesse sugu ja ebavõrdsust läbivate teemadena.

 

MTÜ Postitee
Postitee koostöövõrgustiku sise- ja väliskommunikatsiooni kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine
EUR 10 000

Postitee on Kagu-Eestis asuv piirkondlik ettevõtjaid ja kogukondi ühendav koostöövõrgustik. Projekti raames töötatakse välja Postitee koostöövõrgustiku sise- ja väliskommunikatsiooni kontseptsioon ja tegevuskava aastateks 2021-2023. Need tegevused toetavad projekti strateegilist eesmärki - parandada võrgustiku pikaajalist kestlikkust ja võimekust ning tugevdada võrgustiku rolli kodanikuaktiivsuse edendamises ja kogukonna mõjujõu suurendamises. Planeeritud tegevused toetavad organisatsioonisisese kommunikatsiooni arengut, partnerlussuhteid, kodanikuaktiivsust ning samuti on suureks arenguhüppeks Postitee tutvustamisel külalistele. 

 

Sotsiaalse Innovatsiooni Labor
Sotsiaalse Innovatsiooni Labori arendusprojekt
EUR 19 989

Projekt on ajendatud asjaolust, et täna ei ole kohalikus omavalitsuses, avalikus sektoris ega vabakonnas piisavalt oskusi, kuidas teha (sektoriülest) koostööd nurjatute probleemide (wicked problems) lahendamisel. Projekti eesmärk on tõsta Silabi tegutsemisvõimekust nurjatute probleemide lahendamisel ehk mitme osapoolega koostööprotsesside juhtimisel ja koosloome metoodika levitamisel. Selleks imporditakse Eestisse ja kohandatakse siinsetele oludele vastavaks stsenaariumipõhine planeerimisprotsess ja võimestatakse sotsiaalse innovatsiooni võrgustiku liikmeid koosloome metoodikate levitamisel, samuti tutvustatakse koosloomet ametnikele ja vabaühenduste juhtidele.

 

Teaduse ja Kultuuri SA Domus Dorpatensis
DD Akadeemia laiendamine Balti riikidesse
EUR 17 844

Projekti eesmärgiks on Domus Dorpatensise võimekuse tõstmine, et avada DD Akadeemia noorte arengu- ja liidriprogramm kestlikult kõikides Balti riikides. Programmis õpivad noored mõtestama ning arendama demokraatiat ja vabaühendusi. See omakorda aitab edendada demokraatiat ja kodanikuaktiivsust kõikides Balti riikides ning kasvatada järelkasvu vabaühendustele. Projekti peamised tegevused on seotud DD Akadeemia laienemismudeli väljatöötamisega ning Domus Dorpatensise juhtimisvõimekuse tõstmisega kolmes strateegilises valdkonnas – partnerite ja sponsorite leidmisel, võrgustike loomisel ja kommunikatsioonis. Projekti tulemusena on Domus  Dorpatensis avanud jätkusuutlikud DD Akadeemia programmid kõikides Balti riikides.