Toetatud projektid

IV taotlusvoorus toetust saanud projektid

Toetuse saajad on tähestikulises järjekorras.

SA Eesti Inimõiguste Keskus
Püsitoetajaskonna laiendamine
EUR 19 745

Vabaühenduste rahastamine avalikest vahenditest on ebastabiilsem, nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Vabaühenduste jätkusuutlikus ja tegevuse edukus sõltub ühe rohkem püsiva toetajaskonna olemasolust ja nende kaasamisest. Inimõiguste keskuse eesmärk on olla senisest laiema toetajaskonna ja haardega organisatsiooni, mis on võimeline muutuvatele oludele reageerima, et olla huvikaitses aktiivne ja mõjus.
Projekt viib uuele arengutasemele inimõiguste keskuse püsiannetajate kaasamise, suurendamise ja hoidmise. Selle läbi toetatakse rahastuse mitmekesistumist ja eelkõige mittesihtotstarbelise rahastuse osakaalu suurendamist ning ette ennustatavust. Projekti sihtrühmaks on inimõiguste keskuse (potentsiaalsed) toetajad, ühekordsed annetajad ning püsiannetajad. Otsesteks kasusaajateks on Eesti elanikud, kelle õiguste eest inimõiguste keskus ressursside olemasolul üha rohkem seista saab.
Projekti käigus luuakse ainulaadne püsiannetajate haldussüsteem, viiakse läbi erinevate sihtrühmadega fookusgrupi intervjuud, mille tulemusel koostatakse just neid kõnetavad sõnumid. Luuakse püsiannetajate paketid ning viiakse läbi püsiannetajate arvu suurendamiseks kampaania. Projekt aitab kaasa inimõiguste keskuse strateegilisele eesmärgile, et Eesti oleks avatud ühiskond, kus inimõigused on olulised, kaitstud ja tagatud. Samuti panustab see inimõiguste keskuse strateegia EIK 2025 teise alaeesmärki saavutamisse: iga inimene teab, et tema ja teiste õigused väärivad kaitsmist.

 

Eesti LGBT Ühing
Sõnas on jõud: mõjusad sõnumid inimõiguste edendamiseks
EUR 19 991

Projekti eesmärk on luua alus mõjusale LGBT-teemalisele strateegilisele kommunikatsioonile Eestis ning panustada seeläbi inimõiguste valdkonna võimekusse ja kollektiivsetesse teadmistesse. Selleks korraldab Eesti LGBT Ühing uuringu, et saada teada, millised uskumused levivad Eesti inimeste seas LGBT+ teemade ja inimeste kohta, et mõista, kuidas meie sõnumeid vastu võetakse, millisele pinnale need langevad, milline on olnud valeinfo mõju ning mis on positiivse muutuse saavutamiseks vajalik. Uuringu tulemuste põhjal koostame aruande ja praktilised soovitused, mis on LGBT+ ja laiemalt inimõiguste kaitsjatele praktiline tööriist. Lisaks kommunikatsioonivaldkonnale toetab uuring ka 1 Kohaliku tasandi ühenduseks loetakse vabaühendust, mille tegevus on suunatud konkreetsele piirkonnale. 1 huvikaitse ja hariduse valdkonna tööd, kuna sealgi peame oma sõnumeid eri vaadetega inimestele mõjusalt esitama.
Meie laiem eesmärk on ühelt poolt parandada LGBT+ inimeste ja nende lähedaste olukorda Eestis läbi eelarvamuste ja valeinfo vähendamise, teisalt on eesmärgiks vähendada LGBT+ teemade mõjuvõimu populistlikus ja demokraatiat murendavas poliitilises kasutuses. Viimased aastad on näidanud, et LGBT+ teemad on kasulik tööriist inimeste lõhestamiseks, vaenu külvamiseks ning selle põhjal valijahäälte kogumiseks. Kui väheneb selle tööriista mõju, siis tugevneb demokraatlik ja üksteist austav ühiskond.

 

MTÜ Improkool
Vaimset tervist toetav improkomöödia kogukondades
EUR 20 000

Soovime vähendada vaimse tervise probleemide süvenemist, luues ennetava ja vaimset tervist toetava kogukonnategevuse. Läbi uudse koostöö improkomöödia praktiseerijate ning vaimse tervise spetsialistide vahel kohandame Eesti oludele vastavaks mujal maailmas levinud lähenemine: vaimset tervist toetav improteatri harrastamise formaat. Soovime toetada Lõuna-Eesti elanike vaimset tervist läbi kohalike kogukondade võimestamise ning kodanikuaktiivsuse suurendamise, et muuta vaimset tervist toetavad teadmised ja tegevused (vaimset tervist toetava improkomöödia praktiseerimine) kogukondades kättesaadavaks haavatavatele sihtgruppidele. Saame seda teha laiendades MTÜ Improkooli tegevusi läbi partnerluskoostöö MTÜ Peaasjadega. MTÜ Improkooli tegevuse laiendamine ehitades nö silla etenduskunstide valdkonnast vaimse tervise toetamise valdkonda aitab näidata vabakonna võimekust ja jätkusuutlikkust kohaneda aktuaalsetele oludele ning ühiskonnas väärtust juurde luua. Projekti tegevuspiirkonnaks on 4 Lõuna-Eesti maakonda: Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa ning sihtgrupiks kõik Lõuna-Eesti elanikud, kes saavad osaleda projektis erinevate tegevuste kaudu: külastades vaimse tervise improkomöödia etendusi, osaledes vaimset tervist toetavates avatud improtundides oma kogukonnas või võttes kogukondliku eestvedaja ehk sädeinimese rolli vaimset tervist toetavate improgruppide läbiviijana.

Projekti tegevused loovad hea praktika, mida edaspidi laiendada nii Lõuna-Eestis teiste partnerite abil kui ka kogukondadesse üle Eesti ning mõõta sekkumise mõju.

 

SA Kiusamisvaba Kool
Kiusamise vähendamise kaardistusvahendi ja konsultatsioonimudeli arendus koolidele
EUR 18 760

Kiusamine on jätkuvalt Eesti koolides tõsine probleem. Kiusamine rikub laste õigust turvalisele haridusteele. Maailmas leidub ohtralt teaduspõhist oskusteavet, mille kasutuselevõtt aitaks koolides kiusamist vähendada. SA 8-aastane kogemus koostööst KOVide ja koolidega näitab, et koolidel puudub sageli selge ülevaade sellest, mida nad oma koolis kiusamise vähendamiseks tegelikult teevad, kui palju sellest kasu on ja mida veel teha võiks selleks, et senisest tõhusamalt kiusamist ära hoida. Projekti eesmärk on tõhusam kiusuennetus Eesti koolides, selleks luuakse tehniline lahendus kiusamise vähendamisega seonduva kaardistamiseks ja konsultatsioonimudel. Kaardistusvahend võimaldab saada koolides teadusuuringute põhjal loodud raamistikus süsteemaatilise ülevaade kiusamise tõkestamiseks juba tehtavast ning teaduspõhistest arendusvõimalustest. Konsultatsiooni käigus toetavad SA Kiusamivaba Kool koolitajad arendustegevusi koolides. Projekti käigus katsetatakse kaardistusvahendit ja konsultatsioonimudelit vähemalt 5 koolis, kaasatud on nende personal (u 100), õpilased (u 500) ja lapsevanemad (u 500). Projekti lõppedes on SA Kiusamisvaba Kool võimeline jätkusuutlikult pakkuma kaardistusvahendit ja konsultatsiooni kõigile huvitatud koolidele ja koolipidajatele soodustades nii tõhusa kiusuennetuse oskusteabe senisest paremat levikut, läbimõeldumat kiusuennetust koolides. Samal ajal taotletakse projekti raames vabaühenduste ja haridusasutuste omavahelist koostööd.

 

MTÜ Korruptsioonivaba Eesti
Demokraatia algab koolist ehk kaasavat eelarvestamist rakendavate koolide võrgustiku loomine
EUR 19 975

Projekti eesmärk on luua kaasavat eelarvestamist kui õpilasi ja kooli kogukonda võimestavat, demokraatlikke väärtusi arendavat initsiatiivi praktiseerivate koolide võrgustik. Projekti käigus viib kaasava eelarvestamise läbi kaks lendu, kokku 10 kooli, kellest vähemalt 2 on keelekümbluse programmi koolid. Sihtrühmaks on noored (kuni 19-aastased) ning õpetajad. Lisandväärtusena pakutakse koolidele tasuta e-platvormi Kaasav Kool, kus saab esitleda õpilaste poolt laekunud ideid ning ellu viia e-hääletamist, arendades ka õpilaste digipädevusi. Lendude vahel toimub seminar, mis aitab praktikat levitada rohkematesse koolidesse ning jagada parimaid praktikaid õpetajate vahel. Pikemas perspektiivis on kavas võrgustikust kasvatada demokraatlike koolide klubi, mille kaudu laiendada osalemise võimalusi haridustee jooksul ning anda õpetajatele platvorm enda teadmisi praktilistest õppemeetoditest laiendada. Võrgustiku loomine on seejuures projekti elluviijatele tõhusaim viis jõuda võimalikult paljude noorteni läbi koolide esindajate. Projekti jooksul antakse koolidele tööriistad nagu juhendmaterjal, kaasahaarav animatsioon ettevõtmise tutvustamiseks õpilastele, blanketid, e-platvorm hääletamiseks ja projektiplaan, mille abil nad saavad iseseisvalt tulevikus kaasavat eelarvestamist läbi viia.

Projekti viivad ellu MTÜ Korruptsioonivaba Eesti ja SA Eesti Koostöö Kogu.

 

MTÜ Käru Heade Tegude Muuseum
Naised lükkavad
EUR 20 000

Projekti raames luuakse püsi- ja väljasõidunäitus naiste õigustest ajaloos, mis koostatakse ajalooliste andmete põhjal ja näidatakse kõige huvitavamaid objekte Käru Muuseumist, näiteks, kuidas tehnika ja transpordi areng mõjutas naiste elu. Samuti, kuidas naised võitlesid oma õiguste eest minevikus ja mis toimub soolises võrdõiguslikkuse vallas praegu. Näitusele lisanduvad 12 audiosaadet ja loengud Käru Muuseumis, kus arutletakse naiste õiguste teemadel ajaloolised perioodis 19.sajandist kuni tänapäevani. Teemadest räägivad psühholoogid, eksperdid, edukad naised jagavad oma lood ja räägivad, mis oli kõige raskem selle tee peal. Projektiga kasvab Käru Muuseumi võimekus kaasata vabatahtlikke professionaale oma tegevusse.

 

SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus
STEP-programmi vabatahtlike kogukonna loomine
EUR 19 203

STEP-programmi vabatahtlike kogukonna loomise eesmärgiks on tagada õigusrikkumise taustaga noorte tööturule suurem kaasamine ja tegevuses hoidmine läbi suurenenud kodanikuaktiivsuse, vabatahtliku töö ja ühiskondliku panuse. Projekti raames luuakse STEP-programmis vabatahtlike kaasamise süsteem ja lähenemisviis. STEP-programmi noored saavad endale kõrvale tugiisiku, hobi, oskuste alase koolituse, psühholoogilise nõustamise teenuse vm tema konkreetsetest vajadustest lähtuva tegevuse. STEP-programmis on suurenenud teadlik vabatahtlike kaasamine nii organisatsioonide, eraisikute kui ka noorte näol. Õigusrikkumise taustaga noorte ühiskonda suurema kaasamise tagajärjel tekib avalikkuse parem teadlikkus, mille tulemusena on ühiskonna hoiak selliste noorte suhtes vähem stigmatiseeriv. Vabatahtlikena kaasa löövad isikud on teadlikumad ning tunnevad end väärtustatuna enda panuse andmise eest ühiskonda.

 

SA Poliitikauuringute keskus Praxis
Järelkasvuprogramm: kuidas töötavad mõttekojad?
EUR 19 172

Projekti käigus töötatakse välja ja rakendatakse koostööprogramm üliõpilastega, mis on seejärel laiendatav ka teistele vabaühendustele, keskendudes nõnda iga organisatsiooni elujõulisuse ühele võtmeküsimusele, kvaliteetse järelkasvu tagamisele. Kuigi juba aastaid toimib edukalt vabakonna ja gümnaasiumite koostööd edendav kogukonnapraktika algatus (mille üheks käimalükkajaks oli ka seekordse projekti juht), puudub seni sarnaste eesmärkidega programm ülikoolidega.
Programmi sisuks on praktiline kursus, mis tutvustab mõttekodade tööd; kursuse läbinud bakalaureuse- ja magistritaseme tudengid saavad võimaluse hakata õpingute kõrvalt täitma jõukohaseid ülesandeid Praxise ja projektipartneri Rakendusliku Antropoloogia Keskuse töödes ning edukamatele neist pakutakse seejärel praktika- ja püsiva töö võimalust. Projekti pikaajalisemaks mõjuks on seega läbiviijate tegutsemis- ja finantsvõimekuse kasv.

ACF-i toetusel kavandatakse kursuse sisu, viiakse läbi värbamiskampaania ning kursused Tallinnas ja Tartus 2022. aasta jooksul, analüüsitakse nende tulemuslikkust, tutvustatakse tulemusi teistele vabaühendustele ning saavutatakse valmidus programmiga jätkamiseks pärast projektitoetuse lõppemist.

 

Põhja-Eesti Pimedate Ühing MTÜ
Nägemispuudega inimeste kogukonna mõjujõu ja tegutsemisvõimekuse suurendamine
EUR 19 997

Projekti eesmärgiks on tugevdada Eesti ühe haavatuima sotsiaalse rühma - pimedate ja vaegnägijate - mõjujõudu kodanikuühiskonnas ja luua paremat teadlikkust ning mõistmist ühiskonnas nägemispuudega inimeste suhtes:

  • jõustades pimedate ja vaegnägijate esindusorganisatsioonide osalemist avaliku poliitika kujundamises ja otsuste langetamises;
  • arendades pimedate ja vaegnägijate organisatsioonide jätkusuutlikku kommunikatsiooni-, turundus- ja kaasamisvõimekust;
  • toetades omavahelise võrgustiku koostööd ning ühiskondlikus elus osalemist;
  • tõstes nägemise kaotanud inimeste aktiivsust läbi rehabiliteerimisteenuse;
  • edendades sotsiaalset ettevõtlust pimedate ja vaegnägijate organisatsioonides.

 

MTÜ Sotsiaaltöö Arenduskeskus
Narva linna laste ja peredega tegelevate organisatsioonide koostöövõrgustiku loomine
EUR 18 389

Projekti tulemusel käivitub Narva linnas on tegus valdkondadeülene lastega ja peredega tegelev koostöövõrgustik, mis koondab endas sotsiaal-, tervise- ja haridusvaldkonnas tegutsevaid organisatsioone nii avalikust sektorist kui ka kodanikuühenduste seast ning mille tegevus edendab laste ja perede heaolu Narva linnas.

Projekti käigus kaardistatakse Narva linnas organisatsioonid, kelle tegevuse peamine sihtgrupp on lapsed ja pered ning koostatakse kogutud andmetest vajalik infoteatmik elektroonilisel kujul MTÜ Sotsiaaltöö Arenduskeskuse kodulehel. Infot võrgustiku kohta jagavad edaspidi kõik võrgustiku liikmed. Kaardistamise käigus selgitatakse välja potentsiaalsed võrgustikuga liitujad, ühtlustatakse kõigi teadmised võrgustikuga seotud teemades, viiakse läbi meeskonnatöökoolitus ning koostatakse võrgustiku koostöö raamlepe ühistegevuste süsteemsuse tagamiseks. Koostöövõrgustiku loomisel kaasatakse kogemusi jagama Läti Gulbene linnavalitsus ja Leedu Kaunase linna kodanikuühenduste esindused. Informatsioon võrgustiku tegevusest viiakse avalikkuseni läbi lõpuseminari ja uudiste veebikeskkonnas.

 

Tallinna Puuetega Inimeste Koda MTÜ
Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitsevõrgustiku tugevdamine
EUR 19 252

Projekti raames tugevdatakse puuetega inimeste esindusorganisatsioonide võrgustikku - Tallinna Puuetega Inimeste Foorumi tegevust, mille eesmärk on seista puuetega inimeste õiguste eest ja olla tõhusaks mõjutajaks ja tugevaks partneriks omavalitsusele. Areneb toimiv ja tulemuslik võrgustik, kus suudetakse välja töötada ühiseid tegevusplaane, kuidas parandada puuetega inimeste ja nende pereliikmete elukvaliteeti. Kujuneb koostöövõrgustik, mis oleks tõhusaks partneriks kohalikule omavalitsusele, suudetakse mõjutada kohalikku omavalitsust arvestama puuetega inimeste vajadustega avalike teenuste ja toetuste planeerimisel, samuti linna keskkonna kujundamisel. Projekti käigus viiakse läbi seminarid organisatsioonide esindajatele ning koolitus kohaliku võimu ametnikele.

 

MTÜ Vaimupuu
Puuetega inimeste kaasamine sotsiaalteenuste lihtsasse keelde tõlkimise abil
EUR 20 000

Projekt suurendab sotsiaalvaldkonna tekstide lihtsasse keelde tõlkimise abil intellektipuudega ja lugemisraskustega inimeste kaasatust ühiskonda. Projekti aitab sihtrühmal mõista oma õiguseid ja võimalusi ning vähendab haavatavust. MTÜ Vaimupuu näitab eeskuju, kuidas kaasata võrgustikku sihtrühma elu parandamise nimel erinevate sektorite organisatsioone ja asutusi. MTÜ Vaimupuu koostöös Sotsiaalkindlustusametiga ja MTÜ-ga Ökotark tõlgib nii eesti kui vene keeles lihtsasse keelde vähemalt 60 lehekülge sotsiaalvaldkonna tekste, mis aitavad intellektipuudega inimestel kergemini aru saada neid puudutavatest teenustest. Sotsiaalkindlustusametilt sisendina saadud tekstid tõlgitakse lihtsasse keelde eksperdi abil ja sihtrühma kaasates. Sihtrühma kaasamiseks külastatakse 6 erinevat hoolekandeasutust, kus testitakse tekstide arusaadavust. Võrgustikus osalevad MTÜ Vaimupuu, MTÜ Ökotark , Sotsiaalkindlustusamet ja mitmed hoolekandeasutused (nii töötajad kui ka kliendid sihtrühmana).

MTÜ Vaimupuu suurendab enda rolli lihtsa keele edendajana. Valmib tekst, mis muudab sotsiaalteenustest arusaamise kättesaadavaks ka nendele inimestele, kelle jaoks ametlik keelekasutus on liiga keeruline, aga kes väga vajavad teadmisi sotsiaalvaldkonnast. Projekti ajal paneb Sotsiaalkindlustusamet valminud tekstid oma veebilehele, kus on need on kättesaadavad laiemale avalikkusele.

 

MTÜ Virumaa Tugiteenused
MTÜ Virumaa Tugiteenused tegevuse ühiskondliku mõju hindamise süsteemi juurutamine ja kommunikatsioonialase võimekuse tõstmine selle esitlemiseks
EUR 15 515

MTÜ Virumaa Tugiteenused projekti eesmärgiks on juurutada ühingu tegevuse hindamise süsteem ja tõsta organisatsiooni kommunikatsioonialast võimekust, et tagada hästi toimiv nii sise- kui väliskommunikatsiooni süsteem liikmete paremaks kaasamiseks ning luua ühendusest avalikkusele suunatud läbipaistev, meedias nähtav, positiivne ja usaldusväärne kuvand. Projekti tulemusel omandatakse oskused ühingu tegevuse mõju hindamiseks, luuakse mõju hindamise süsteem ja teostatakse esmane hindamine, uuendatakse ühingu koduleht ja koostatakse kommunikatsioonikava, mille koostamisele kaasatakse lisaks oma liikmeskonnale ka partnereid, toetajaid ja sihtgrupi esindajaid, kellele ühenduse tegevused on suunatud. Tulemuste saavutamiseks viiakse läbi rida koolitusi, koosolekuid ja infopäevi – projekti tulemusi tutvustatakse lõpuseminaril. Projekti käigus jälgitakse tagasiside kogumise abil süsteemi toimivust, vajadusel korrigeeritakse ning tagatakse tulemuse jätkumine peale projekti lõppu sellega, et muudetakse see pidevaks tegevuseks.