Taotlusvoorud

Küsimused ja vastused (tegevustoetus)

Taotluste esitamise perioodil on vabaühendustel võimalik esitada ka lisaküsimusi, mis tuleb Avatud Eesti Fondile aadressil acf@oef.org.ee saata hiljemalt 5 tööpäeva enne taotluste esitamise tähtaega. E-maili teemareal palume märkida ka organisatsiooni nimi, kes küsimuse esitab. 

Siin alalehel avaldame nii küsimusi kui vastuseid ilma viiteta organisatsioonile, kes küsimuse esitas. Seetõttu soovitame kodulehekülge regulaarselt külastada.

Taotlejate võrdse kohtlemise huvides ei anna AEF eelhinnangut taotleja abikõlblikkusele, sammudele ega konkreetsetele tegevustele.

 

NB! Uuendatud 14.01.2022

 

K: Kas taotleja peab olema just huvikaitseorganisatsioon? Või võib seal olla mingi väike tegevus, mis on seotud huvikaitsega? 

V: Meil ei ole täpset definitsiooni, kes on ja kes ei ole huvikaitseorganisatsioon. Taotlusvooru tingimustes on öeldud, et huvikaitsetegevus peab sisalduma tema strateegias/tegevuskavas ja seda hinnatakse kahel viisil:

Mitmeaastase strateegia ja/või tegevuskava asjakohasus/20
Mil määral on strateegia ja/või tegevuskava kooskõlas ACF-i eesmärkidega (kooskõla ACF-i tulemusraamistikuga)/10
Mil määral on strateegia ja/või tegevuskava seotud taotleja missiooni ja üldiste eesmärkidega/5
Mil määral on huvikaitsetegevused kajastatud taotleja strateegias ja/või tegevuskavas/5
Taotleja kogemused/30
Mil määral on taotlejal olemas asjakohane institutsionaalne suutlikkus ja piisavad inimressursid mitmeaastase strateegia ja/või tegevuskava elluviimiseks/15
Mil määral on taotleja õigustatud tegelema oma huvikaitsega oma sidus- ja huvirühmade nimel (sidus- ja huvirühmade kaasamise tase ja kvaliteet poliitikate kujundamisel)/10
Mil määral taotleja kasutab oma tegevuse tulemuslikkuse hindamisel mõju hindamise vahendeid, seire- ja hindamismeetodeid/5

 

K: Kas me võime esitada kahe aasta majandusaasta aruanded 2020. ja 2021.a. kohta?

V: Ei, vaja on esitada 2019. ja 2020.a. majandusaasta aruanded.

 

K: Kas see on ok, et kindlasummalistel projektidel näitan tuludena projektipõhiselt aga kuludena tegevuspõhiselt?

V: Kulud võiksid olla näidatud projektipõhiselt, aga kui soovite näidata sisupõhiselt, siis sobib nii ka.

 

K: Kas on õige, et tegevuskuludena näitasin ainult neid mis on sihtotstarbeliste projektidega katmata (nagu tööjõukulud)?

V: Jah.

 

K: Kas meie MTÜ saab üldse tegevustoetust taotleda, kuna saime eelmine kord toetuse ja ei ole täiesti kindel, kas see on välistav asjaolu?

V: Jah. Kui sellest voorust nüüd toetuse saate, siis alles järgmises voorudes ei saa põhitaotlejana olla.

 

K: Meil tekkis küsimus seoses vabaühenduste tegevustoetuse taotlusvooru raames esitatava aasta üldeelarvega. Kas on palun võimalik täpsustada, kas sihtotstarbelised annetused ja toetused, samuti sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide kulud on vaja projektide kaupa lahti kirjutada? Ehk et lahti kirjutada eraldi igast konkreetsest projektist tulenev toetus ja selle konkreetse projekti kulud?

V: Jah, iga toetus palun kirjutada eraldi reale ja iga sihtotstarbelise projekti kulud (koondina) samuti eraldi reale. Kui tulud-kulud on teie mõistes väga marginaalsed, võite need kajastada ka toetajate lõikes. Sel juhul märkige see palun selgituste lahtris ära ka.

Kulud, mis ühegi sihtotstarbelise projektiga seotud ei ole, kajastage palun kulugruppides 6, 7, 8.

 

K: Küsin ühe täpsustava küsimuse eelarve vormi täitmise kohta. Kas 5. blokis tuleks sihtotstarbelised projektitoetuste kulud projektide kaupa tervikuna ära märkida ja blokkides 6 kuni 8 ainult need kulud, mis ei ole sihtotstarbeliste projektidega seotud? (Ehk siis näiteks tööjõukulud, mis on tehtud sihtotstarbelise projekti alt, ei kajastu enam blokis 7?)

V: Jah, kõik sihtotstarbelised kulud (sh tööjõukulud) kajastage palun kulugrupis 5 ja need kulud, mis ei ole ühegi sihtotstarbelise projektiga seotud saab kajastada gruppides 6, 7, 8.

 

K: Palun täpsustage, mis on mõeldud tingimuse all  "sissetulek viimasel kahel aastal jääma 100 000-500 000 euro vahemikku". Kui ühing juba saab sihtotstarbelised toetused aastaga üle 600 000, kas saab tema taotleda? 

V: Tegevustoetuse vooru korral vaatame me aritmeetilist keskmist kahe aasta peale. Kui üks aasta on Teil näiteks 600 000 ja teine 400 000, siis kahe aasta keskmine on 500 000,  mis vastab tingimustele.

Kui aga 2 aasta keskmine on suurem, kui 500 000, siis kahjuks ei saa toetust taotleda.

 

K: Alustasin detsembri alguses taotlusvormi täitmist tegevustoetuse taotlemiseks. Nüüd alles märkasin, et taotleja sissetulek viimase kahe aasta keskmise näitaja osas peaks jääma 100 000 ja 500 000 vahele. Meil oli see mõlemal aastal üle miljoni. See vist tähendab, et meie sihtasutus ei ole abikõlbulik?

V: Jah, kahjuks nii see on. Kui mõlema aasta peale on keskmine sissetulek üle 500 000 euro, siis ei ole taotleja selles voorus abikõlblik.

 

K: Mis emailile tuleb taotlus saata?

V: Taotlused palume saata acf@oef.org.ee

 

K: Kas see, et ACF tegevustoetuse saaja ei saa kandideerida järgnevatele toetustele ACF projektitaotlusvoorudest tähendab piirangut ainult taotlejaks olemisele või ka mõnes projektis partneriks olemisele?

V: Jah, partnerina saab ta olla.

 

K: Kas on ette näha, et mõni ACF projektitaotlusvoor avaneb enne tegevustoetuse otsuse tegemist või sinna kanti võib jääda taotlemise tähtaeg?

V: Järgmise vooru kuulutame välja veebruaris ja tegevustoetuse otsused teeme enne selle vooru tähtaega, nii et kes tegevustoetuse saavad, need saavad piisavalt vara teada, et ei ole mõtet taotleda projektitoetust.

 

K: Kohustus: „Toetusperioodi lõpus esitab toetuse saaja esitab fondioperaatorile sõltumatu audiitori poolt koostatud aruande. Aruanne peab kinnitama, et toetuse saaja on kasutanud saadud toetust vastavalt fondioperaatori ja toetuse saaja vahel sõlmitud lepingule.“  Meie sihtasutusena peame nii või naa laskma oma majandusaasta aruande audiitorkontrollist läbi. Kas see sama audiitorkontroll, eeldusel, et ta on tehtud piisavalt varakult, sobib ka selleks kontrolliks? Eeldusel, et audiitor on selle raames kontrollinud toetuse kasutamise vastavust toetuslepingule? Kas piisab lihtsalt audiitori kinnitusest, kas vastab või ei vasta või on seal vaja ka pikemat analüüsi?

V: Jah, kui on enda audiitor, siis võibki tema teha ACF projekti kontrolli. ACF projekti kohta peab olema eraldi audiitori otsus ehk siis veidi pikem, kui lihtsalt "vastab".

 

K: Kas audiitorkontroll tuleb teha nii 2022 kui 2023 aasta aruannetele või üksnes esitada koos lõpparuandega ja 2023 aasta aruandele?

V: Audiitori kontroll on vajalik vaid 2023 perioodi kohta ja see tuleb koos lõpparuandega.

 

K: Kuidas peaks toetus jagunema 2 aasta peale?

V: Küsitud toetussumma kokku peab võrdselt jagunema kahe aasta peale. Ehk kui 2022 aasta on 50 000€, siis ka 2023 aasta peab olema 50 000€.

 

K: Täpsustage, mida on mõeldud taotlusvormi punkti 3.4 all?

V: P. 3.4 all huvitab meid eelkõige, kuidas teil on kavas kasutada organisatsiooni tegutsemisvõimekuse tõstmiseks mõeldud vahendeid (mis on eeldatavalt ca 10% ACF-i toetuse mahust).

 

K: Mul tekkis eelarvetabeli täitmise kohta veel üks küsimus. Kas peaks tulude all kuidagi (ja kuidas) kajastama vabatahtlikke tööpanust?

V: Eelarves seda kohta ei ole, aga nende panust võib kirjeldada mujal, kus tundub asjakohane. Seda võite ise otsustada.

 

K: Kas tööjõukulud, mis on seotud võimekuse tõstmisega, tuleks kajastada 4. või 7. blokis?

V: Jah, kui need tööjõukulud on seotud võimekuse tõstmisega, siis need lähevad reale 4.

 

K: Meil tekkis küsimus lahter 2.3 kohta. Seal on öeldud "Kirjeldage, kes on teie organisatsiooni sihtgrupid, sidus- ja huvirühmad."
Kas saaksite veidi selgitada, kuidas need teineteisest erinevad? Ja kas sidus- ja huvirühmad on siin sünonüümid?

V: Neid võib käsitleda sünonüümidena. EKI keelenõu teeb neil veidi vahet, seetõttu lisasime mõlemad: https://www.eki.ee/dict/ametnik/index.cgi?Q=sidusr%C3%BChm