Taotlusvoorud

Lõppenud taotlusvoorud

2022. aasta detsembriks on EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fondil toimunud ning lõppenud seitse taotlusvooru:

 1. keskmise suurusega ja suurprojektidele
 2. väikeprojektidele vabaühenduste tegutsemisvõimekuse suurendamiseks'
 3. keskmise suurusega ja suurprojektidele
 4. väikeprojektidele vabaühenduste tegutsemisvõimekuse suurendamiseks
 5. tegevustoetuste taotlusvoor
 6. keskmise suurusega projektidele
 7. väikeprojektidele vabaühenduste tegutsemisvõimekuse suurendamiseks

Taotlusvoor väikeprojektidele vabaühenduste tegutsemisvõimekuse suurendamiseks (2022)

Taotlusvooru tähtaeg oli 5. detsembril 2022 kell 23:59. Rohkem infot taotlusvooru kohta leiad SIIT

Taotlusvoor keskmise suurusega projektidele (2022)

Taotluste esitamise tähtaeg oli 24. mail 2022, kell 23:59. Rohkem infot taotlusvooru kohta leiad SIIT. 

Vabaühenduste tegevustoetuste taotlusvoor (2022)

Taotlusvooru tähtaeg oli 18. jaanuaril 2022 kell 23:59.

Tegevustoetuste vooru kuulutuse ja juhised taotlejatele leiab SIIT. 

Taotlusvoor väikeprojektidele vabaühenduste võimekuse tõstmiseks (2021)

Taotluste esitamise tähtaeg oli 21. juuni 2021 kell 23:59.

Aktiivsete Kodanike Fond (ingl Active Citizens Fund, ACF) on üks alaprogramme Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil, mida rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra. ACF-i eesmärk on tugevdada kodanikuühiskonda ja kodanikuaktiivsust ning suurendada haavatavate rühmade mõjujõudu. Programmi abil püütakse parandada kodanikuühiskonna pikaajalist jätkusuutlikkust ja võimekust, tugevdades selle rolli osalusdemokraatia, kodanikuaktiivsuse ja inimõiguste edendamises ning haavatavate rühmade mõjujõu suurendamises. Programmi aluseks on ühised väärtused – inimväärikus, vabadus, demokraatia, õigusriik ja inimõiguste, k.a. vähemuste õiguste austamine.

Avatud Eesti Fond kuulutab välja konkursi vabaühenduste väikeprojektidele, mille eesmärk on vabakonna suurem võimekus ja jätkusuutlikkus.

Konkursiga soovitakse edendada vabaühenduste võimekust ja pika-ajalist jätkusuutlikkust eesmärgiga tugevdada vabakonna rolli demokraatlike väärtuste ja praktikate juurutamisel, kodanike kaasamisel poliitikakujundamisse ja koostöö edendamisel era- ja avaliku sektoriga. Samuti toetatakse vabaühenduste suuremat läbipaistvust, võimet kaasata kohalikke kogukondi ja nende huvide eest seista, samuti vabaühenduste rolli teadvustamist ühiskondlike muutuste läbiviimisel.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, mis on tegevad järgmistes valdkondades:

 • demokraatia, kodanikuaktiivsus, hea valitsemistava ja läbipaistvus;
 • inimõiguste ja võrdse kohtlemise tagamine, rassil või etnilisel päritolul, usul või maailmavaatel, sool, puudel, vanusel, seksuaalsel sättumusel või sooidentiteedil põhineva diskrimineerimisega võitlemine;
 • sotsiaalne õiglus ja haavatavate rühmade kaasatus;
 • sooline võrdõiguslikkus ja sooline vägivald;
 • keskkond ja kliimamuutused.

Toetatavad projektid peavad panustama Aktiivsete Kodanike Fondi alaeesmärgi 3.4 Vabakonna suurem võimekus ja jätkusuutlikkus all toodud eesmärkide ja tulemuste saavutamisse:

 

Oodatavad tulemused

Indikaatorid

Programmitasandi eesmärk

Tugevdada kodanikuühiskonda ning suurendada kodanikuaktiivsust ja haavatavate rühmade mõjujõudu

Vabaühenduste tegevusse kaasatud inimeste hulk

Tulemus

Vabakonna suurem võimekus ja jätkusuutlikkus

Tõhusate juhtimisprotseduuridega vabaühenduste hulk

Läbipaistva ja vastutustundliku juhtimisega vabaühenduste hulk

Oma töös järelevalve- ja hindamissüsteemi kasutavate vabaühenduste hulk

Vabaühenduste omavaheliste uute ühisettevõtmiste hulk

Alaeesmärk 4.1

Toimivate vabaühenduste platvormide ja koostöövõrgustike arendamine ning uute rajamine

Uusi partnerlussuhteid loovate vabaühenduste hulk

Alaeesmärk 4.2

Vabaühenduste võimekuse toetamine mõjuhindamise tehnikate kasutamisel

Mõju hindamise tehnikaid kasutavate võtnud vabaühenduste hulk

Konkursile on oodatud vabaühenduste tegutsemisvõimekust edendavad projektid, mille keskmes on näiteks:

 • vabaühenduste tegevuse läbipaistvuse ja vastutustundlikkuse arendamine;
 • vabaühenduste juhtimise tõhustamine;
 • uute teadmiste, oskuste ja inimeste toomine vabakonna tegemistesse;
 • vabaühenduste koostöövõrgustike arendamine;
 • üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine, nt mentorlus;
 • oma tegevuse mõju hindamise arendamine;
 • partnerlussuhete arendamine teiste sektoritega;
 • tegevused vabaühenduse finantsvõimekuse tõstmiseks, jne.

Ülalolev loetelu ei ole täielik ja sisaldab üksnes näiteid toetuskõlblike tegevuste kohta.

Eraldi on oodatud rahvusvähemuste vabaühenduste kaasatust ning kultuuridevahelist mõistmist toetavad algatused.

Taotletav toetus peab jääma vahemikku 10 000–20 000 EUR ja projektiperioodi kestus on 12–18 kuud. Taotlusvooru eelarve on EUR 250,000, millest EUR 150,000 on mõeldud üleriigiliselt tegutsevatele vabaühendustele ja EUR 100,000 kohalikul tasandil tegutsevatele vabaühendustele1.

Toetuse määr on kuni 95% projekti abikõlblikest kuludest. Kaasfinantseering on lubatud nii rahana kui ka mitterahalise panusena vabatahtliku töö vormis, sealjuures võib mitterahaline panus moodustada projekti kaasfinantseeringust kuni 100%. Mitterahalise panuse tohib teha üksnes projekti elluviija ja/või projektipartneriks olev vabaühendus. Olenevalt töö iseloomust on antud konkursi raames on vabatahtliku töö väärtuseks vahemik alates 4,66 EUR/h kuni 11,64 EUR/h.

Abikõlblikud vabaühendused saavad esitada antud konkursi raames ühe taotluse (põhi)taotlejana. Projektipartnerina võib sama organisatsioon osaleda erinevate projektide elluviimisel piiramatu arv kordi.

Taotluste esitamise tähtaeg on 28. juuni 2021 kell 23:59 Eesti aja järgi. Taotlused koos detailse eelarve, partnerluskinnituste (juhul, kui projekt viiakse ellu partneritega), võtmeisikute CV-d ja viimase majandusaasta aruandega tuleb esitada eesti keeles ametlikul ACF-i taotlusvormil elektroonselt e-maili teel aadressile . Kõik dokumendid peavad olema ühes digikonteineris, mis on allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt.

Täiendav info taotlemise tingimuste, abikõlblikkuse reeglite ja toetuste eraldamise korra kohta on saadaval Aktiivsete Kodanike Fondi kodulehel www.acf.ee. Väikeprojektide hindamiskriteeriumid on leitavad SIIT.

Küsimused ja vastused

Küsimuste korral tuleb need saata aadressile  näidates teemareal organisatsiooni nime, kelle poolt küsimus esitatakse. Küsimused tuleb AEF-ile saata hiljemalt 5 tööpäeva enne taotluste esitamise tähtaega. Küsimustele vastatakse hiljemalt 3 päeva jooksul.

Küsimused ja vastused avaldatakse ACF-i kodulehel ilma viiteta organisatsioonile, kes küsimuse esitas. Seetõttu soovitame kodulehekülge regulaarselt külastada.

Taotlejate võrdse kohtlemise huvides ei anna AEF eelhinnangut taotleja abikõlblikkusele ega kavandatavatele tegevustele.

Siit leiate kuulutuse docx-vormis.

Lisainformatsioon:
Ksenia Gutnitšenko
Avatud Eesti Fond
Tel. + 372 5556 3398 
 

Kodanikuühiskonna toetamine on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil üks kesksetest prioriteetidest. Programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis. Kümmet protsenti riigile määratud kogueraldisest kasutatakse igas abisaaja riigis kodanikuühiskonna programmi tarbeks. Aktiivsete Kodanike Fond (ingl Active Citizens Fund, ACF) on asutatud eelissektori „Kultuur, kodanikuühiskond, hea valitsemistava ning põhiõigused ja -vabadused“ raames. Tegemist on ühega viiest valdkonnast, mille rahastamises on doonorriigid ja Euroopa Liit kokku leppinud. Fondi abil panustatakse EMP ja Norra toetuste üldeesmärkide saavutamisse, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja toetusesaajate vahel.

Eestis valis finantsmehhanismide kantselei ACF-i fondioperaatoriks Avatud Eesti Fondi koos Eesti Vabaühenduste Liiduga (varem Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit). Aastatel 2019–2024 on Eesti kodanikuühendustel võimalik avalike projektikonkursside ja muude toetusmeetmete kaudu taotleda kokku 3,3 miljonit eurot toetust.

Kohaliku tasandi ühenduseks loetakse vabaühendust, mille tegevus on suunatud konkreetsele piirkonnale.

Taotlusvoor keskmise suurusega ja suurprojektidele (2020)

 2. oktoobril 2020 avanes EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fondi taotlusvoor keskmise suurusega ja suurprojektidele. Taotluste esitamise tähtaeg oli 7. detsember 2020.a. kell 23:59 Eesti aja järgi.

Vooru kuulutus:

Aktiivsete Kodanike Fond (ingl Active Citizens Fund, ACF) on üks alaprogramme Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil, mida rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra. ACF-i eesmärk on tugevdada kodanikuühiskonda ja kodanikuaktiivsust ning suurendada haavatavate rühmade mõjujõudu. Programmi abil püütakse parandada kodanikuühiskonna pikaajalist jätkusuutlikkust ja võimekust, tugevdades selle rolli osalusdemokraatia, kodanikuaktiivsuse ja inimõiguste edendamises ning haavatavate rühmade mõjujõu suurendamises. Programmi aluseks on sellised väärtused nagu inimväärikus, vabadus, demokraatia, õigusriik ning inimõiguste ja vähemuste õiguste austamine.

Avatud Eesti Fond kuulutab välja konkursi avalikes huvides tegutsevatele vabaühenduste projektidele, mille eesmärgiks on:

 1. Tugevam demokraatlik kultuur ja suurem kodanikuteadlikkus
 2. Laiem toetus inimõigustele ja võrdsele kohtlemisele
 3. Haavatavate rühmade suurem mõjujõud

Toetust saab taotleda projektidele, mis langevad ühte järgmistest valdkondadest*:

 • demokraatia, kodanikuaktiivsus, hea valitsemistava ja läbipaistvus;
 • inimõiguste ja võrdse kohtlemise tagamine, võitlus rassil või etnilisel päritolul, usul või maailmavaatel, sool, puudel, vanusel, seksuaalsel sättumusel või sooidentiteedil põhineva diskrimineerimisega;
 • sotsiaalne õiglus ja haavatavate rühmade kaasatus;
 • sooline võrdõiguslikkus ja sooline vägivald;
 • keskkond ja kliimamuutused.

* Täpsemad tingimused, millistele projektidele mis tulemusvaldkonna all saab toetust taotleda on kirjas Aktiivsete Kodanike Fondi juhistes taotlejatele ja projekti elluviijatele.

Läbivate teemadena toetatakse programmi raames järgmisi väljundeid:

 • noorte kaasamine;
 • vabakonna võimekuse ja jätkusuutlikkuse tugevdamine;
 • vähemsoodustatud piirkondade ja sihtrühmadeni jõudmine;
 • kultuuridevahelise mõistmise parandamine, eelkõige rahvusvähemuste puhul.

Nimetatud väljunditega võib arvestada projekti ülesehitusel, kaasates kas ise või tehes koostööd vastavat kompetentsi või sihtrühma kaasava partnerorganisatsiooniga.

Toetust on võimalik taotleda  kahte liiki strateegilistele projektidele:

 1. Keskmise suurusega projektid, mille toetussumma jääb kõigis valdkondades vahemikku 30 000–60 000 eurot ja projektiperioodi kestus on vahemikus 18–24 kuud. Toetus annab vabaühendustele võimaluse seada pikaajalisi eesmärke ja teha oma valdkonnas strateegilist tööd.
 2. Suurprojektid, mille toetussumma jääb kõigis valdkondades vahemikku 80 000–100 000 eurot ja projektiperioodi kestus on vahemikus 18–24 kuud. Toetused on suunatud vabaühenduste võrgustikele või koalitsioonidele[1]. Suurem toetus võimaldab taotleda projektiga valdkonnapõhist mõju ning aitab edendada vabaühenduste võrgustike jätkusuutlikkust ja kasvatada nende mõju.


Konkursile on oodatud projektid, mille keskmes on näiteks:

 • kodanikualgatus avaliku poliitika mõjutamisel ja demokraatlike praktikate tugevdamisel;
 • huvikaitse ja kodanikuteadlikkuse edendamine, kodanike kaasamine muutuste elluviimiseks;
 • „valvekoera“  rolli edendamine ja seire;
 • kodanikuaktiivsus, vabatahtlik tegevus ja ühiskondlikus elus osalemine;
 • osalemine avaliku poliitika kujundamises ja otsuste langetamises, sh kodanikuühenduste tegevust soosiva keskkonna arendamine;
 • väljendusvabaduse ja uuriva ajakirjanduse toetamine;
 • vihakõne vastu võitlemine, sh vihakuritegude ohvreid aitavate võrgustike töö toetamine;
 • LGBTI-inimeste õiguste ja nende diskrimineerimise vastu võitlemine;
 • kodanikuühiskonna võimekuse suurendamine (sh vabaühenduste jätkusuutlikkuse kasvatamine, tegutsemine koostöövõrgustikes, vastutustundlikkuse edendamine);
 • partnerlussuhted vabaühenduste ning avaliku ja erasektori vahel;
 • kodanikuharidus ja -koolitus;
 • uuringud ja analüüsid, mis võimaldavad teadlikumalt kujundada poliitikaid;
 • sotsiaalne innovatsioon ja sotsiaalse ettevõtluse arendamine;
 • kultuuridevaheline dialoog, sh vähemuse ja enamuse suhtlust võimaldavad platvormid;
 • põlvkondadevaheline koostöö;
 • teadlikkuse ja võimekuse kasvatamine keskkonna teemadel, sh kliimamuutused ja nendega kohanemine;
 • keskkonnateabe kättesaadavus, õigus osaleda keskkonnaalaste otsuste menetlemisel ja võimalus pöörduda keskkonnaasjus õigussüsteemi poole vastavalt Arhusi konventsioonile.

Loetelu on mittetäielik ja sisaldab üksnes näiteid võimalikest toetuskõlblikest tegevustest.

Konkursi raames soodustatakse partnerlust doonorriikidega ning projektid, mis viiakse ellu koos partnerorganisatsioonidega Islandilt, Liechtensteinist ja Norrast, saavad hindamisel lisapunkte.

Eraldi on oodatud rahvusvähemuste vabaühenduste kaasatust ning kultuuridevahelist mõistmist toetavad algatused, mis samuti saavad hindamisel lisapunkte.

Samuti soodustatakse eri tasandite vabaühenduste omavahelist koostööd ning taotlused, mis kaasavad oma tegevustesse teiste hulgas ka kohaliku tasandi ühendusi[2], saavad hindamisel lisapunkte.

Seoses COVID-19 pandeemiast tulenevate piirangute ja ebakindlusega on antud taotlusvoorus toetuse määr kuni 95% projekti abikõlblikest kuludest ning kaasfinantseering on lubatud teha 100% ulatuses mitterahalise panusena vabatahtliku töö vormis. Kaasfinantseering võib olla ka rahaline, aga ei ole nõutav.

Mitterahalise panuse tohib teha üksnes projekti elluviija ja/või projektipartneriks olev vabaühendus. Antud konkursi raames on vabatahtliku töö väärtuseks vahemik 4,66 EUR/h ja 11,24 EUR/h olenevalt töö iseloomust.

Taotlusvooru raames läheb jagamisele kokku 1 250 000 eurot, mis tulemusvaldkonniti jaguneb järgmiselt:

 

Eesmärk

Summa

Tugevam demokraatlik kultuur ja suurenenud kodanikuteadlikkus

600 000 EUR

Laiem toetus inimõigustele ja võrdsele kohtlemisele

410 000 EUR

Haavatavate rühmade suurem mõjujõud

240 000 EUR

Abikõlblikud vabaühendused saavad esitada antud konkursi raames ühe taotluse (põhi)taotlejana. Projektipartnerina võib sama organisatsioon osaleda erinevate projektide elluviimisel piiramatu arv kordi.

Taotluste esitamise tähtaeg on 7.detsember 2020.a. kell 23:59 Eesti aja järgi. Taotlused tuleb esitada eesti keeles ametlikul ACF-i taotlusvormil koos kõigi vajalike lisadega elektroonselt e-maili teel aadressile .

Täiendav info detailsete taotlemise tingimuste ja abikõlblikkuse reeglite kohta, samuti infopäevade aja ja koha kohta on saadaval Aktiivsete Kodanike Fondi kodulehel www.acf.ee ja Aktiivsete Kodanike Fondi juhistes taotlejatele ja projekti elluviijatele.

Küsimused ja vastused

Küsimused tuleb AEF-ile saata hiljemalt 5 tööpäeva enne taotluste esitamise tähtaega. Küsimused tuleb saata aadressile  näidates teemareal organisatsiooni nime, kelle poolt küsimus esitatakse.

Küsimused ja vastused avaldatakse ACF-i kodulehel ilma viiteta organisatsioonile, kes küsimuse esitas. Seetõttu soovitame kodulehekülge regulaarselt külastada.

Taotlejate võrdse kohtlemise huvides ei anna AEF eelhinnangut taotleja abikõlblikkusele, seatud sihtidele ega konkreetsetele tegevustele.

NB! Siit leiab taotlusvooru kuulutuse faili .pdf vormingus.

Taotlemiseks vajalikud taotlusvormid asuvad https://acf.ee/taotlusvoorud > https://acf.ee/taotlusvoorud/vajalikud-dokumendid alajaotuses.

Lisainformatsioon:
Ksenia Gutnitšenko
Avatud Eesti Fond
Tel. + 372 555 63 398
 

Kodanikuühiskonna toetamine on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil üks kesksetest prioriteetidest. Programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis. Kümmet protsenti riigile määratud kogueraldisest kasutatakse igas abisaaja riigis kodanikuühiskonna programmi tarbeks. Aktiivsete Kodanike Fond (ingl Active Citizens Fund, ACF) on asutatud eelissektori „Kultuur, kodanikuühiskond, hea valitsemistava ning põhiõigused ja -vabadused“ raames. Tegemist on ühega viiest valdkonnast, mille rahastamises on doonorriigid ja Euroopa Liit kokku leppinud. Fondi abil panustatakse EMP ja Norra toetuste üldeesmärkide saavutamisse, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja toetusesaajate vahel.

Eestis valis finantsmehhanismide kantselei ACF-i fondioperaatoriks Avatud Eesti Fondi koos Eesti Vabaühenduste Liiduga (varem Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit). Aastatel 2019–2023 on Eesti kodanikuühendustel võimalik avalike projektikonkursside ja muude toetusmeetmete kaudu taotleda kokku 3,3 miljonit eurot toetust.

 


[1] Suurprojekti toetuse taotlemiseks peab projekt olema esitatud ja ellu viidud vähemalt 3 vabaühenduse koostöös.

[2] Kohaliku tasandi ühenduseks loetakse vabaühendust, mille tegevus on suunatud konkreetsele piirkonnale.

Taotlusvoor keskmise suurusega ja suurprojektidele (2019)

Esimene taotlusvoor lõppes 21. augustil 2019

Oodati avalikes huvides tegutsevatele vabaühenduste projekte, mis panustavad järgmiste tulemuste saavutamisse:

 1. Tugevam demokraatlik kultuur ja suurem kodanikuteadlikkus
 2. Laiem toetus inimõigustele ja võrdsele kohtlemisele
 3. Haavatavate rühmade suurem mõjujõud

Toetust sai taotleda projektidele, mis langesid ühte järgmistest valdkondadest*:

 • demokraatia, kodanikuaktiivsus, hea valitsemistava ja läbipaistvus;
 • inimõiguste ja võrdse kohtlemise tagamine, võitlus rassil või etnilisel päritolul, usul või maailmavaatel, sool, puudel, vanusel, seksuaalsel sättumusel või sooidentiteedil põhineva diskrimineerimisega;
 • sotsiaalne õiglus ja haavatavate rühmade kaasatus;
 • sooline võrdõiguslikkus ja sooline vägivald;
 • keskkond ja kliimamuutused.

* Täpsemad tingimused, millistele projektidele ning mis tulemusvaldkonna all saab toetust taotleda, on kirjas Aktiivsete Kodanike Fondi juhistes taotlejatele ja projekti elluviijatele.

Kokku jagatakse taotlusvooru raames välja kuni EUR 1,100,000 kahte liiki strateegilistele projektidele:

 1. Keskmise suurusega projektid, mille toetussumma jääb kõigis valdkondades vahemikku 30 000–60 000 eurot ja projektiperioodi kestus on vahemikus 18–24 kuud. Toetus annab vabaühendustele võimaluse seada pikaajalisi eesmärke ja teha oma valdkonnas strateegilist tööd.
 2. Suurprojektid, mille toetussumma jääb kõigis valdkondades vahemikku 80 000–100 000 eurot ja projektiperioodi kestus on vahemikus 18–24 kuud.Toetused on suunatud vabaühenduste võrgustikele või koalitsioonidele, mille moodustavad mitu organisatsiooni. Suurem toetus võimaldab taotleda projektiga valdkonnapõhist mõju ning aitab edendada vabaühenduste võrgustike jätkusuutlikkust ja kasvatada nende mõju.

Konkursi raames soodustati partnerlust doonorriikidega ning projektid, mis viiakse ellu koos partnerorganisatsioonidega, saavad hindamisel lisapunkte.

Projektide kestvus on antud konkursi raames 18 kuni 24 kuud.

Toetuse määr on kuni 90% projekti abikõlblikest kuludest. Kaasfinantseering on lubatud nii rahana kui ka vabatahtliku tegevuse vormis mitterahalise panusena vabatahtliku töö vormis. Mitterahaline panus moodustada projekti kaasfinantseeringust kuni 50%. Mitterahalise panuse tohib teha üksnes projekti elluviija ja/või projektipartneriks olev valitsusväline organisatsioon. Antud konkursi raames oli vabatahtliku töö väärtuseks vahemik 4,29 EUR/h ja 10,50 EUR/h olenevalt töö iseloomust.

Abikõlblikud vabaühendused said esitada antud konkursi raames ühe taotluse (põhi)taotlejana. Projektipartnerina võib sama organisatsioon osaleda erinevate projektide elluviimisel piiramatu arv kordi.

Taotluste esitamise tähtaeg oli 21. august 2019 kell 23:59 Eesti aja järgi. Taotlused tuli esitada ametlikul ACF-i taotlusvormil koos kõigi vajalike lisadega elektroonselt e-maili teel aadressile .

Lisainformatsioon:
Ksenia Gutnitšenko,
ACFi programmi koordinaator
Avatud Eesti Fond
Telefon: +372 555 63 398
 

Taotlusvoor väikeprojektidele vabaühenduste võimekuse tõstmiseks (2019)

Vooru tähtaeg oli 9. detsembril 2019 kell 23:59.

9. oktoobril 2019 avanes EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fondi taotlusvoor väikeprojektidele vabaühenduste tegutsemisvõimekuse suurendamiseks.

Aktiivsete Kodanike Fond (ingl Active Citizens Fund, ACF) on üks alaprogramme Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil, mida rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra. ACF-i eesmärk on tugevdada kodanikuühiskonda ja kodanikuaktiivsust ning suurendada haavatavate rühmade mõjujõudu. Programmi abil püütakse parandada kodanikuühiskonna pikaajalist jätkusuutlikkust ja võimekust, tugevdades selle rolli osalusdemokraatia, kodanikuaktiivsuse ja inimõiguste edendamises ning haavatavate rühmade mõjujõu suurendamises. Programmi aluseks on ühised väärtused – inimväärikus, vabadus, demokraatia, õigusriik ja inimõiguste, k.a. vähemuste õiguste austamine.

Avatud Eesti Fond kuulutab välja konkursi vabaühenduste väikeprojektidele, mille eesmärk on vabakonna suurem võimekus ja jätkusuutlikkus.

Konkursiga soovitakse edendada vabaühenduste võimekust ja pika-ajalist jätkusuutlikkust eesmärgiga tugevdada vabakonna rolli demokraatlike väärtuste ja praktikate juurutamisel, kodanike kaasamisel poliitikakujundamisse ja koostöö edendamisel era- ja avaliku sektoriga. Samuti toetatakse vabaühenduste suuremat läbipaistvust, võimet kaasata kohalikke kogukondi ja nende huvide eest seista, samuti vabaühenduste rolli teadvustamist ühiskondlike muutuste läbiviimisel.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, mis on tegevad järgmistes valdkondades:

 • demokraatia, kodanikuaktiivsus, hea valitsemistava ja läbipaistvus;
 • inimõiguste ja võrdse kohtlemise tagamine, rassil või etnilisel päritolul, usul või maailmavaatel, sool, puudel, vanusel, seksuaalsel sättumusel või sooidentiteedil põhineva diskrimineerimisega võitlemine;
 • sotsiaalne õiglus ja haavatavate rühmade kaasatus;
 • sooline võrdõiguslikkus ja sooline vägivald;
 • keskkond ja kliimamuutused.

Toetatavad projektid peavad panustama Aktiivsete Kodanike Fondi alaeesmärgi 3.4 Vabakonna suurem võimekus ja jätkusuutlikkus all toodud eesmärkide ja tulemuste saavutamisse:

 

Oodatavad tulemused

Indikaatorid

Programmitasandi eesmärk

Tugevdada kodanikuühiskonda ning suurendada kodanikuaktiivsust ja haavatavate rühmade mõjujõudu

Vabaühenduste tegevusse kaasatud inimeste hulk

Tulemus

Vabakonna suurem võimekus ja jätkusuutlikkus

Tõhusate juhtimisprotseduuridega vabaühenduste hulk

Läbipaistva ja vastutustundliku juhtimisega vabaühenduste hulk

Oma töös järelevalve- ja hindamissüsteemi kasutavate vabaühenduste hulk

Vabaühenduste omavaheliste uute ühisettevõtmiste hulk

Alaeesmärk 4.1

Toimivate vabaühenduste platvormide ja koostöövõrgustike arendamine ning uute rajamine

Uusi partnerlussuhteid loovate vabaühenduste hulk

Alaeesmärk 4.2

Vabaühenduste võimekuse toetamine mõjuhindamise tehnikate kasutamisel

Mõju hindamise tehnikaid kasutavate võtnud vabaühenduste hulk

Konkursile on oodatud vabaühenduste tegutsemisvõimekust edendavad projektid, mille keskmes on näiteks:

 • vabaühenduste tegevuse läbipaistvuse ja vastutustundlikkuse arendamine;
 • vabaühenduste juhtimise tõhustamine;
 • uute teadmiste, oskuste ja inimeste toomine vabakonna tegemistesse;
 • vabaühenduste koostöövõrgustike arendamine;
 • üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine, nt mentorlus;
 • oma tegevuse mõju hindamise arendamine;
 • partnerlussuhete arendamine teiste sektoritega;
 • tegevused vabaühenduse finantsvõimekuse tõstmiseks, jne.

Ülalolev loetelu ei ole täielik ja sisaldab üksnes näiteid toetuskõlblike tegevuste kohta.

Eraldi on oodatud rahvusvähemuste vabaühenduste kaasatust ning kultuuridevahelist mõistmist toetavad algatused.

Taotletav toetus peab jääma vahemikku 10 000–20 000 EUR ja projektiperioodi kestus on 12–18 kuud. Kokku on antud taotlusvooru raames võimalik jagada toetustena kuni EUR 250,000.

Toetuse määr on kuni 90% projekti abikõlblikest kuludest. Kaasfinantseering on lubatud nii rahana kui ka mitterahalise panusena vabatahtliku töö vormis, sealjuures võib mitterahaline panus moodustada projekti kaasfinantseeringust kuni 100%. Mitterahalise panuse tohib teha üksnes projekti elluviija ja/või projektipartneriks olev vabaühendus. Antud konkursi raames on vabatahtliku töö väärtuseks vahemik 4,29 EUR/h ja 11,00 EUR/h olenevalt töö iseloomust.

Abikõlblikud vabaühendused saavad esitadaantud konkursi raames ühe taotluse (põhi)taotlejana. Projektipartnerina võib sama organisatsioon osaleda erinevate projektide elluviimisel piiramatu arv kordi.

Taotluste esitamise tähtaeg on 9.detsember 2019 kell 23:59 Eesti aja järgi. Taotlused koos detailse eelarve, partnerluskinnituste (juhul, kui projekt viiakse ellu partneritega), võtmeisikute CV-d ja viimase majandusaasta aruandega tuleb esitada eesti keeles ametlikul ACF-i taotlusvormil elektroonselt e-maili teel aadressile . Kõik dokumendid peavad olema ühes digikonteineris, mis on allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt.

Täiendav info taotlemise tingimuste, abikõlblikkuse reeglite ja toetuste eraldamise korra kohta on saadaval Aktiivsete Kodanike Fondi kodulehel www.acf.ee. Väikeprojektide hindamiskriteeriumid on leitavad siit.


Küsimused ja vastused

Küsimuste korral tuleb need saata aadressile  näidates teemareal organisatsiooni nime, kelle poolt küsimus esitatakse. Küsimused tuleb AEF-ile saata hiljemalt 5 tööpäeva enne taotluste esitamise tähtaega. Küsimustele vastatakse hiljemalt 3 päeva jooksul.

Küsimused ja vastused avaldatakse ACF-i kodulehel ilma viiteta organisatsioonile, kes küsimuse esitas. Seetõttu soovitame kodulehekülge regulaarselt külastada.

Taotlejate võrdse kohtlemise huvides ei anna AEF eelhinnangut taotleja abikõlblikkusele ega kavandatavatele tegevustele.
 

Lisainformatsioon:
Ksenia Gutnitšenko
Avatud Eesti Fond
Tel. + 372 555 63 398
 

Kodanikuühiskonna toetamine on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil üks kesksetest prioriteetidest. Programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis. Kümmet protsenti riigile määratud kogueraldisest kasutatakse igas abisaaja riigis kodanikuühiskonna programmi tarbeks. Aktiivsete Kodanike Fond (ingl Active Citizens Fund, ACF) on asutatud eelissektori „Kultuur, kodanikuühiskond, hea valitsemistava ning põhiõigused ja -vabadused“ raames. Tegemist on ühega viiest valdkonnast, mille rahastamises on doonorriigid ja Euroopa Liit kokku leppinud. Fondi abil panustatakse EMP ja Norra toetuste üldeesmärkide saavutamisse, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja toetusesaajate vahel.

Eestis valis finantsmehhanismide kantselei ACF-i fondioperaatoriks Avatud Eesti Fondi koos Eesti Vabaühenduste Liiduga (varem Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit). Aastatel 2019–2024 on Eesti kodanikuühendustel võimalik avalike projektikonkursside ja muude toetusmeetmete kaudu taotleda kokku 3,3 miljonit eurot toetust.