Programmist

Ülevaade

Kodanikuühiskonna toetamine on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil üks kesksetest prioriteetidest. Programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis.

Kümmet protsenti riigile määratud kogueraldisest kasutatakse igas abisaaja riigis kodanikuühiskonna programmi tarbeks. Aktiivsete Kodanike Fond (ingl Active Citizens Fund, ACF) on asutatud eelissektori „Kultuur, kodanikuühiskond, hea valitsemistava ning põhiõigused ja -vabadused“ raames. Tegemist on ühega viiest valdkonnast, mille rahastamises on doonorriigid ja Euroopa Liit kokku leppinud. Fondi abil panustatakse EMP toetuste üldeesmärkide saavutamisse, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja toetusesaajate vahel.

Eestis on ACF-i fondioperaatoriks Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga. Aastatel 2019–2024 on Eesti kodanikuühendustel võimalik avalike projektikonkursside ja muude meetmete kaudu taotleda toetusi kokku rohkem kui 6 miljoni euro ulatuses.

ACF-i eesmärk on tugevdada kodanikuühiskonda ja kodanikuaktiivsust ning suurendada haavatavate rühmade mõjujõudu. Programmi abil püütakse parandada kodanikuühiskonna pikaajalist jätkusuutlikkust ja võimekust, tugevdades selle rolli osalusdemokraatia, kodanikuaktiivsuse ja inimõiguste edendamises ning haavatavate rühmade mõjujõu suurendamises.

Programmi eesmärkide saavutamiseks korraldatakse 7 vabaühendustele suunatud avatud taotlusvooru. Lisaks korraldab Vabaühenduste Liit projektide ettevalmistamise ja elluviimise ajal erinevaid tugitegevusi ja üritusi.

Täiendava info EMP toetuste kohta leiab eeagrants.org kodulehelt.