Toetatud projektid

V taotlusvoorus toetust saanud projektid (tegevustoetused)

Tugevam demokraatlik kultuur ja suurem kodanikuteadlikkus

 

Eesti Roheline Liikumine
EUR 100 000

Eesti Roheline Liikumine (ERL) on 1988. aastal asutatud keskkonnakaitsega tegelev mittetulunduslik organisatsioon. Oma tegevusega soovib ERL jõuda selleni, et oleme võimelised kohanema kliimamuutustega, sh meie allesjäänud looduskeskkonda hoides ja taastades, ning minema ühiskonnana üle õiglasele ja säästlikule majandusmudelile, et tagada elamisväärne keskkond ka meie lapselastele.

ERLi jaoks on oluline üldine keskkonnateadlikkuse tõus nii poliitikakujundajate kui laiema avalikkuse seas, sh inimeste õigus ausale teabele ning võimalusele inimõiguste- ja keskkonnaalaste rikkumiste korral vastutavalt ettevõttelt hüvitist nõuda; mõjutatud kogukondade huvide eest seismine, nende hääle kuuldavaks tegemine ja kaasamine otsustusprotsessidesse; kodanike võimestamine ja aktiivsuse edendamine oma kodukoha keskkonnaprobleemide lahendamisel.


Eesti Üliõpilaskondade Liit
EUR 100 000

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) esindab kõiki Eesti kõrgkoolide tudengeid, mh välistudengeid. EÜLi liikmeteks on 14 üliõpilasesindust üle Eesti, kes tegutsevad erinevates Eesti linnades (Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Haapsalu, Kuressaare). EÜLi visioon on seista üliõpilaste õiguste, vajaduste ja huvide eest riiklikul tasandil ning toetada üliõpilasesindusi nende töös. Seega panustab EÜL kodanikuühiskonna arendamisesse üliõpilastele suunatud tegevuste kaudu. EÜLi liikmed viivad ellu demokraatlikke põhimõtteid järgivaid valimisi kõrgkoolide siseselt, mis panustab ka osalusdemokraatia praktika tugevdamiseks kõrgkoolide üliõpilaste tasandil.

Samuti väärtustab EÜL kodanikuaktiivsust pakkudes osalemisvõimalust vabatahtlikkuse alusel EÜLi erinevates instantsides (volikogu, nõukogu, üldkoosolek).


Keskkonnaõiguse Keskus
EUR 100 000

SA Keskkonnaõiguse Keskus on avalikes huvides tegutsev ekspertorganisatsioon, mis on asutatud Eestimaa Looduse Fondi ja kolme keskkonnajuristi poolt 2007. aastal. KÕK on loodud, et keskkonnaõiguse normid ning nende rakendamine tagaksid inimeste tervise- ja heaoluvajadustele vastava keskkonna ning loodusliku mitmekesisuse.

KÕKi tegevusteks on õigusabi pakkumine, huvikaitse teostamine, koolituste läbi viimine, õiguslike analüüside ja juhendmaterjalide koostamine, infovahendus uudiskirja kaudu ning valdkondlikus rahvusvahelises koostöös osalemine. Meie peamised sihtgrupid, kelle huvides me tegutseme, on vabaühendused (keskkonnaühendused ja piirkondlikud organisatsioonid), kogukonnad ja üksikisikud.

Laiem toetus inimõigustele ja võrdsele kohtlemisele

Eesti Inimõiguste Keskus
EUR 100 000

Eesti Inimõiguste Keskus (EIK) on 2010. aastal loodud sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon. EIK tegutseb selle nimel, et luua üheskoos iga inimese inimõigusi austav Eesti. EIKi visioon aastaks 2025 on, et Eesti on avatud ühiskond, kus inimõigused on olulised ja riiklikult tagatud ning iga inimene teab, et tema ja teiste õigused väärivad kaitsmist. EIK korraldab oma tegevust vastavalt ühiskondlikele vajadustele. EIKi fookuses on võrdne kohtlemine ja mitmekesisuse edendamine, varjupaigataotlejate ja pagulaste inimõigused, andmekaitse ja digitaalõigused ning vaenukõne ja vaenukuritegude vastu võitlemine. Oleme Eesti mitmekesisuse kokkuleppe ja võrdse kohtlemise võrgustiku koordinaatorid. Jälgime üldist inimõiguste olukorda Eestis ning avaldame 2007. aastast aruannet inimõiguste olukorrast Eestis. Veame laiapõhjalist, tõhusat ja jätkusuutlikku huvikaitset inimõiguste valdkonnas.


MTÜ Oma Tuba
EUR 100 000

MTÜ Oma Tuba on feministlik organisatsioon, mille eesmärk on luua ühiskonnas positiivseid muutusi naiste, seksuaal- ja soovähemustega seotud teemadel peamiselt kommunikatsiooniprojektide, ürituste ja aktivismi kaudu. Aastast 2015 veab ühing sõltumatut feministlikku veebiväljaannet Feministeerium ja tegeleb huvikaitsega soolise võrdsuse valdkonnas. Feministeerium töötab selle nimel, et Eestis oleks feministlik perspektiiv järjepidevalt esil ning et feministlik liikumine oleks tugev. Oma Tuba on Vabaühenduste Liidu, Arengukoostöö Ümarlaua, võrdse kohtlemise võrgustiku ja Transgender Europe liige ning jälgib oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit.

Lisaks huvikaitse- ja kommunikatsioonitegevusele soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise ning inimõiguste valdkonnas on MTÜ Oma Tuba eesmärgiks feministliku kogukonna võimestamine,andes kogukonnale platvormi ja häält.