Päevakajaline

EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fondi taotlusvoor keskmise suurusega ja suurprojektidele

Aktiivsete Kodanike Fond (ingl Active Citizens Fund, ACF) on üks alaprogramme Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil, mida rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra.

ACF-i eesmärk on tugevdada kodanikuühiskonda ja kodanikuaktiivsust ning suurendada haavatavate rühmade mõjujõudu. Programmi abil püütakse parandada kodanikuühiskonna pikaajalist jätkusuutlikkust ja võimekust, tugevdades selle rolli osalusdemokraatia, kodanikuaktiivsuse ja inimõiguste edendamises ning haavatavate rühmade mõjujõu suurendamises.

Avatud Eesti Fond kuulutab välja konkursi avalikes huvides tegutsevatele vabaühendustele projektidele, mis panustavad järgmiste tulemuste saavutamisse:

  1. Tugevam demokraatlik kultuur ja suurem kodanikuteadlikkus
  2. Laiem toetus inimõigustele ja võrdsele kohtlemisele
  3. Haavatavate rühmade suurem mõjujõud

Toetust saab taotleda projektidele, mis langevad ühte järgmistest valdkondadest*:

  • demokraatia, kodanikuaktiivsus, hea valitsemistava ja läbipaistvus;
  • inimõiguste ja võrdse kohtlemise tagamine, võitlus rassil või etnilisel päritolul, usul või maailmavaatel, sool, puudel, vanusel, seksuaalsel sättumusel või sooidentiteedil põhineva diskrimineerimisega;
  • sotsiaalne õiglus ja haavatavate rühmade kaasatus;
  • sooline võrdõiguslikkus ja sooline vägivald;
  • keskkond ja kliimamuutused.

* Täpsemad tingimused, millistele projektidele ning mis tulemusvaldkonna all saab toetust taotleda, on kirjas Aktiivsete Kodanike Fondi juhised taotlejatele ja projekti elluviijatele.

Kokku jagatakse taotlusvooru raames välja kuni EUR 1,100,000 kahte liiki strateegilistele projektidele:

  1. Keskmise suurusega projektid, mille toetussumma jääb kõigis valdkondades vahemikku 30 000–60 000 eurot ja projektiperioodi kestus on vahemikus 18–24 kuud. Toetus annab vabaühendustele võimaluse seada pikaajalisi eesmärke ja teha oma valdkonnas strateegilist tööd.
  2. Suurprojektid, mille toetussumma jääb kõigis valdkondades vahemikku 80 000–100 000 eurot ja projektiperioodi kestus on vahemikus 18–24 kuud. Toetused on suunatud vabaühenduste võrgustikele või koalitsioonidele, mille moodustavad mitu organisatsiooni. Suurem toetus võimaldab taotleda projektiga valdkonnapõhist mõju ning aitab edendada vabaühenduste võrgustike jätkusuutlikkust ja kasvatada nende mõju.

Konkursi raames soodustatakse partnerlust doonorriikidega ning projektid, mis viiakse ellu koos partnerorganisatsioonidega, saavad hindamisel lisapunkte.

Projektide kestvus on antud konkursi raames 18 kuni 24 kuud.

Toetuse määr on kuni 90% projekti abikõlblikest kuludest. Kaasfinantseering on lubatud nii rahana kui ka vabatahtliku tegevuse vormis mitterahalise panusena vabatahtliku töö vormis. Mitterahaline panus moodustada projekti kaasfinantseeringust kuni 50%. Mitterahalise panuse tohib teha üksnes projekti elluviija ja/või projektipartneriks olev valitsusväline organisatsioon. Antud konkursi raames on vabatahtliku töö väärtuseks vahemik 4,29 EUR/h ja 10,50 EUR/h olenevalt töö iseloomust.

Abikõlblikud vabaühendused saavad esitada antud konkursi raames ühe taotluse (põhi)taotlejana. Projektipartnerina võib sama organisatsioon osaleda erinevate projektide elluviimisel piiramatu arv kordi.

Taotluste esitamise tähtaeg on 21.august 2019 kell 23:59 Eesti aja järgi. Taotlused tuleb esitada ametlikul ACF-i taotlusvormil koos kõigi vajalike lisadega elektroonselt e-maili teel aadressile acf@oef.org.ee.

Täiendav info detailsete taotlemise tingimuste ja abikõlblikkuse reeglite kohta, samuti infopäevade aja ja koha kohta on saadaval Aktiivsete Kodanike Fondi kodulehel www.acf.ee.

Küsimused tuleb AEF-ile saata hiljemalt 5 tööpäeva enne taotluste esitamise tähtaega. Küsimused tuleb saata aadressile acf@oef.org.ee näidates teemareal organisatsiooni nime, kelle poolt küsimus esitatakse.

Küsimused ja vastused avaldatakse ACF-i kodulehel ilma viiteta organisatsioonile, kes küsimuse esitas. Seetõttu soovitame kodulehekülge regulaarselt külastada.

Taotlejate võrdse kohtlemise huvides ei anna AEF eelhinnangut taotleja abikõlblikkusele, sammudele ega konkreetsetele tegevustele.

Lisainformatsioon:
Ksenia Gutnitšenko
Programmi koordinaator
Avatud Eesti Fond
Tel. + 372 615 5700
ksenia@oef.org.ee 

Kodanikuühiskonna toetamine on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil üks kesksetest prioriteetidest. Programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis. Kümmet protsenti riigile määratud kogueraldisest kasutatakse igas abisaaja riigis kodanikuühiskonna programmi tarbeks. Aktiivsete Kodanike Fond (ingl Active Citizens Fund, ACF) on asutatud eelissektori „Kultuur, kodanikuühiskond, hea valitsemistava ning põhiõigused ja -vabadused“ raames. Tegemist on ühega viiest valdkonnast, mille rahastamises on doonorriigid ja Euroopa Liit kokku leppinud. Fondi abil panustatakse EMP ja Norra toetuste üldeesmärkide saavutamisse, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja toetusesaajate vahel.

Eestis valis finantsmehhanismide kantselei ACF-i fondioperaatoriks Avatud Eesti Fondi koos Eesti Vabaühenduste Liiduga (varem Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit). Aastatel 2019–2023 on Eesti kodanikuühendustel võimalik avalike projektikonkursside ja muude toetusmeetmete kaudu taotleda kokku 3,3 miljonit eurot toetust.