Päevakajaline

Kandideeri jooksvalt: EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fondi kahepoolsete suhete edendamise taotlusvoor

Avatud Eesti Fond kutsub kandideerima kahepoolsete suhete edendamiseks Eesti ja Aktiivsete Kodanike Fondi programmi doonorriikide Norra, Islandi ja Liechtensteini organisatsioonide vahel.

Programmi üks eelissuundi on Eesti ning Norra, Islandi ja Liechtensteini vabaühenduste omavahelise võrgustikutöö, kogemuste vahetamise ja ühiste saavutuste kaudu tugevdada nii kahepoolseid suhteid, teadmiste jagamist kui vastastikust mõistmist.

Taotlusi saavad esitada avalikes huvides tegutsevad vabaühendused1, kes tegutsevad ühes allpool nimetatud valdkondades:

 • demokraatia, kodanikuaktiivsus, hea valitsemistava ja läbipaistvus;

 • inimõiguste ja võrdse kohtlemise tagamine, võitlus rassil või etnilisel päritolul, usul või maailmavaatel, sool, puudel, vanusel, seksuaalsel sättumusel või sooidentiteedil põhineva diskrimineerimisega;

 • sotsiaalne õiglus ja haavatavate rühmade kaasatus;

 • sooline võrdõiguslikkus ja sooline vägivald;

 • keskkond ja kliimamuutused.
   

Taotlusvoorust saab taotleda toetust algatustele, mis panustavad järgmiste eesmärkide ja tulemuste saavutamisse:

 

Oodatavad tulemused

Indikaatorid

Tulemus

Suurem koostöö kasusaaja riigi ja doonorriikide organisatsioonide vahel

Rahulolu partnerlusega

Usaldus partnerite suhtes

Organisatsioonide hulk, kas rakendavad kahepoolse partnerluse raames saadud teadmisi

Organisatsioonide hulk, kelle teadmised/meetodid/lähenemisviisid on paranenud kahepoolse partnerluse tulemusena

Alaeesmärk 1

Koostöö toetamine kasusaaja ja doonorriikide organisatsioonide vahel

Projektide hulk, kuhu on kaasatud partner doonorriikidest

Alaeesmärk 2

Koostöö edendamine Aktiivsete Kodanike Fondi toel

Aktiivsete Kodanike Fondi toetatud kahepoolsete algatuste arv

Aktiivsete Kodanike Fondi toetatud kahepoolsetes algatustes osalenud üksikisikute arv

 

Kahepoolsete algatuste eesmärgiks on võimaldada lühiajalist rahvusvahelist kogemuste vahetamist Eesti ja doonorriikide Norra, Islandi ja Liechtensteini vahel. Tegemist on paindliku rahastusvõimalusega ja rahastatavate tegevuste ring on lai. Muuhulgas on võimalik taotleda toetust järgmistele tegevustele:

 • partnerite otsimine, koostööprojektide kavandamine, projektitaotluste koostamine;

 • kogemuste vahetamine ja koostöö, parimate praktikate vahetamine Eesti ja doonorriikide organisatsioonide vahel;

 • lühiajaline praktika doonorriikide organisatsioonide juures;

 • koolitus või muud võimekuse tõstmisele suunatud tegevused, sh online vormis;

 • infomaterjalide koostamine või tõlkimine;

 • ühised õppereisid Eesti ja doonorriikide organisatsioonide osalusel;

 • muud tegevused, nt doonorriikide organisatsioonide esindajate praktika Eestis või Eesti ekspertide visiidid doonorriikidesse.

Tegevused võivad toimuda Eestis või doonorriikides. Sõltuvalt Covid-19 pandeemiast tulenevatest reisipiirangutest võivad tegevused toimuda ka online-vormis.

Toetussumma suurus on kuni 2500 eurot ühe algatuse kohta. Toetuse määr on 100% abikõlblikest kuludest. Taotlusvooru eelarve on 20 000 eurot, mida võidakse huvi olemasolul suurendada.

Toetust on võimalik taotleda järgmiste kulude katmiseks:

 • eksperditasud, sh eksperdi reisi- ja majutuskulud;

 • osalustasud osavõtuks konverentsidest, seminaridest, kursustest ja muudest üritustest;

 • reisikulud (transport, majutus, päevarahad);

 • uuringute läbiviimiseks vajalikud kulud, sh andmete soetamine;

 • teavitus ja kommunikatsioon;

 • muud põhjendatud kulud, mis on vajalikud ühistegevuste läbiviimiseks2.

Avaldusi võetakse vastu jooksvalt ja otsused toetuste eraldamise kohta tehakse 2 nädala jooksul.

Taotlusvorm on leitav SIIT. Taotlus koos projekti võtmeisikute CV-de ja partnerorganisatsiooni vabas vormis kinnitusega, et nad on valmis kahepoolses algatuses osalema, tuleb saata elektrooniliselt e-maili teel aadressile acf@oef.org.ee. Kõik dokumendid peavad olema ühes digitaalses konteineris, mis on allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt.

Lisainfo:
Katrin Enno
Avatud Eesti Fond
Tel. + 372 502 5301
katrin@oef.org.ee
 

1 Taotleja peab vastama ACF-i juhiste p. 5.1 kirjeldatud taotleja abikõlblikkuse nõuetele.

2 Abikõlblikud kulud on kirjeldatud ACF-i juhistes p. 6.1 – 6.4.