Päevakajaline

Väikeprojektide taotlusvooru saabus tähtaegselt 51 projekti

Meil on hea meel teada anda, et väikeprojektidele vabaühenduste tegutsemisvõimekuse suurendamiseks mõeldud taotlusvooru saabus tähtaegselt 51 taotlust.

Konkursi eesmärk on edendada vabaühenduste võimekust ja pika-ajalist jätkusuutlikkust eesmärgiga tugevdada vabakonna rolli demokraatlike väärtuste ja praktikate juurutamisel, kodanike kaasamisel poliitikakujundamisse ja koostöö edendamisel era- ja avaliku sektoriga. Samuti toetatakse vabaühenduste suuremat läbipaistvust, võimet kaasata kohalikke kogukondi ja nende huvide eest seista, samuti vabaühenduste rolli teadvustamist ühiskondlike muutuste läbiviimisel.

Toetust said taotleda avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, mis on tegevad järgmistes valdkondades:

  • demokraatia, kodanikuaktiivsus, hea valitsemistava ja läbipaistvus;

  • inimõiguste ja võrdse kohtlemise tagamine, rassil või etnilisel päritolul, usul või maailmavaatel, sool, puudel, vanusel, seksuaalsel sättumusel või sooidentiteedil põhineva diskrimineerimisega võitlemine;

  • sotsiaalne õiglus ja haavatavate rühmade kaasatus;

  • sooline võrdõiguslikkus ja sooline vägivald;

  • keskkond ja kliimamuutused

Taotlusvooru tulemused ja toetust saanud projektid teeme teatavaks veebruari lõpus või hiljemalt märtsi alguses.

Uut taotlusvooru on oodata 2020. aasta II pooles.

Lisainfo:
Ksenia Gutnitšenko,

Aktiivsete Kodanike Fondi programmi koordinaator
e-post:  
telefon: +372 555 63 398