Päevakajaline

Väikeprojektide taotlusvooru saabus tähtaegselt 59 taotlust

28. juunil lõppenud vabaühenduste võimekuse tõstmiseks mõeldud väikeprojektide taotlusvooru saabus õigeaegselt 59 taotlust. Kokku küsiti selles toatlusvoorus Aktiivsete Kodanike Fondilt toetust 1 106 674 euro ulatuses; taotlusvooru tegelik maht on 250 000 eurot. 

Konkreetse taotlusvooru eesmärk oli edendada vabaühenduste võimekust ja pika-ajalist jätkusuutlikkust eesmärgiga tugevdada vabakonna rolli demokraatlike väärtuste ja praktikate juurutamisel, kodanike kaasamisel poliitikakujundamisse ja koostöö edendamisel era- ja avaliku sektoriga. Samuti toetatakse vabaühenduste suuremat läbipaistvust, võimet kaasata kohalikke kogukondi ja nende huvide eest seista, samuti vabaühenduste rolli teadvustamist ühiskondlike muutuste läbiviimisel.

Toetust said taotleda avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, mis on tegevad järgmistes valdkondades:

  • demokraatia, kodanikuaktiivsus, hea valitsemistava ja läbipaistvus;

  • inimõiguste ja võrdse kohtlemise tagamine, rassil või etnilisel päritolul, usul või maailmavaatel, sool, puudel, vanusel, seksuaalsel sättumusel või sooidentiteedil põhineva diskrimineerimisega võitlemine;

  • sotsiaalne õiglus ja haavatavate rühmade kaasatus;

  • sooline võrdõiguslikkus ja sooline vägivald;

  • keskkond ja kliimamuutused

Taotlusvooru tulemused ja toetust saanud projektid teeme teatavaks septembri teises pooles.

Lisainfo:
Ksenia Gutnitšenko,

Aktiivsete Kodanike Fondi programmi koordinaator
e-post: ksenia@oef.org.ee 
telefon: +372 555 63 398