Päevakajaline

EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fondi taotlusvoor keskmise suurusega ja suurprojektidele

Aktiivsete Kodanike Fond (ingl Active Citizens Fund, ACF) on üks alaprogramme Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil, mida rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra. ACF-i eesmärk on tugevdada kodanikuühiskonda ja kodanikuaktiivsust ning suurendada haavatavate rühmade mõjujõudu. Programmi abil püütakse parandada kodanikuühiskonna pikaajalist jätkusuutlikkust ja võimekust, tugevdades selle rolli osalusdemokraatia, kodanikuaktiivsuse ja inimõiguste edendamises ning haavatavate rühmade mõjujõu suurendamises. Programmi aluseks on sellised väärtused nagu inimväärikus, vabadus, demokraatia, õigusriik ning inimõiguste ja vähemuste õiguste austamine.

Avatud Eesti Fond kuulutab välja konkursi avalikes huvides tegutsevatele vabaühenduste projektidele, mille eesmärgiks on:

 1. Tugevam demokraatlik kultuur ja suurem kodanikuteadlikkus
 2. Laiem toetus inimõigustele ja võrdsele kohtlemisele
 3. Haavatavate rühmade suurem mõjujõud

Toetust saab taotleda projektidele, mis langevad ühte järgmistest valdkondadest*:

 • demokraatia, kodanikuaktiivsus, hea valitsemistava ja läbipaistvus;
 • inimõiguste ja võrdse kohtlemise tagamine, võitlus rassil või etnilisel päritolul, usul või maailmavaatel, sool, puudel, vanusel, seksuaalsel sättumusel või sooidentiteedil põhineva diskrimineerimisega;
 • sotsiaalne õiglus ja haavatavate rühmade kaasatus;
 • sooline võrdõiguslikkus ja sooline vägivald;
 • keskkond ja kliimamuutused.

* Täpsemad tingimused, millistele projektidele mis tulemusvaldkonna all saab toetust taotleda on kirjas Aktiivsete Kodanike Fondi juhistes taotlejatele ja projekti elluviijatele.

Läbivate teemadena toetatakse programmi raames järgmisi väljundeid:

 • noorte kaasamine;
 • vabakonna võimekuse ja jätkusuutlikkuse tugevdamine;
 • vähemsoodustatud piirkondade ja sihtrühmadeni jõudmine;
 • kultuuridevahelise mõistmise parandamine, eelkõige rahvusvähemuste puhul.

Nimetatud väljunditega võib arvestada projekti ülesehitusel, kaasates kas ise või tehes koostööd vastavat kompetentsi või sihtrühma kaasava partnerorganisatsiooniga.

Toetust on võimalik taotleda  kahte liiki strateegilistele projektidele:

 1. Keskmise suurusega projektid, mille toetussumma jääb kõigis valdkondades vahemikku 30 000–60 000 eurot ja projektiperioodi kestus on vahemikus 18–24 kuud. Toetus annab vabaühendustele võimaluse seada pikaajalisi eesmärke ja teha oma valdkonnas strateegilist tööd.
 2. Suurprojektid, mille toetussumma jääb kõigis valdkondades vahemikku 80 000–100 000 eurot ja projektiperioodi kestus on vahemikus 18–24 kuud. Toetused on suunatud vabaühenduste võrgustikele või koalitsioonidele[1]. Suurem toetus võimaldab taotleda projektiga valdkonnapõhist mõju ning aitab edendada vabaühenduste võrgustike jätkusuutlikkust ja kasvatada nende mõju.


Konkursile on oodatud projektid, mille keskmes on näiteks:

 • kodanikualgatus avaliku poliitika mõjutamisel ja demokraatlike praktikate tugevdamisel;
 • huvikaitse ja kodanikuteadlikkuse edendamine, kodanike kaasamine muutuste elluviimiseks;
 • „valvekoera“  rolli edendamine ja seire;
 • kodanikuaktiivsus, vabatahtlik tegevus ja ühiskondlikus elus osalemine;
 • osalemine avaliku poliitika kujundamises ja otsuste langetamises, sh kodanikuühenduste tegevust soosiva keskkonna arendamine;
 • väljendusvabaduse ja uuriva ajakirjanduse toetamine;
 • vihakõne vastu võitlemine, sh vihakuritegude ohvreid aitavate võrgustike töö toetamine;
 • LGBTI-inimeste õiguste ja nende diskrimineerimise vastu võitlemine;
 • kodanikuühiskonna võimekuse suurendamine (sh vabaühenduste jätkusuutlikkuse kasvatamine, tegutsemine koostöövõrgustikes, vastutustundlikkuse edendamine);
 • partnerlussuhted vabaühenduste ning avaliku ja erasektori vahel;
 • kodanikuharidus ja -koolitus;
 • uuringud ja analüüsid, mis võimaldavad teadlikumalt kujundada poliitikaid;
 • sotsiaalne innovatsioon ja sotsiaalse ettevõtluse arendamine;
 • kultuuridevaheline dialoog, sh vähemuse ja enamuse suhtlust võimaldavad platvormid;
 • põlvkondadevaheline koostöö;
 • teadlikkuse ja võimekuse kasvatamine keskkonna teemadel, sh kliimamuutused ja nendega kohanemine;
 • keskkonnateabe kättesaadavus, õigus osaleda keskkonnaalaste otsuste menetlemisel ja võimalus pöörduda keskkonnaasjus õigussüsteemi poole vastavalt Arhusi konventsioonile.

Loetelu on mittetäielik ja sisaldab üksnes näiteid võimalikest toetuskõlblikest tegevustest.

Konkursi raames soodustatakse partnerlust doonorriikidega ning projektid, mis viiakse ellu koos partnerorganisatsioonidega Islandilt, Liechtensteinist ja Norrast, saavad hindamisel lisapunkte.

Eraldi on oodatud rahvusvähemuste vabaühenduste kaasatust ning kultuuridevahelist mõistmist toetavad algatused, mis samuti saavad hindamisel lisapunkte.

Samuti soodustatakse eri tasandite vabaühenduste omavahelist koostööd ning taotlused, mis kaasavad oma tegevustesse teiste hulgas ka kohaliku tasandi ühendusi[2], saavad hindamisel lisapunkte.

Seoses COVID-19 pandeemiast tulenevate piirangute ja ebakindlusega on antud taotlusvoorus toetuse määr kuni 95% projekti abikõlblikest kuludest ning kaasfinantseering on lubatud teha 100% ulatuses mitterahalise panusena vabatahtliku töö vormis. Kaasfinantseering võib olla ka rahaline, aga ei ole nõutav.

Mitterahalise panuse tohib teha üksnes projekti elluviija ja/või projektipartneriks olev vabaühendus. Antud konkursi raames on vabatahtliku töö väärtuseks vahemik 4,66 EUR/h ja 11,24 EUR/h olenevalt töö iseloomust.

Taotlusvooru raames läheb jagamisele kokku 1 250 000 eurot, mis tulemusvaldkonniti jaguneb järgmiselt:

 

Eesmärk

Summa

Tugevam demokraatlik kultuur ja suurenenud kodanikuteadlikkus

600 000 EUR

Laiem toetus inimõigustele ja võrdsele kohtlemisele

410 000 EUR

Haavatavate rühmade suurem mõjujõud

240 000 EUR

Abikõlblikud vabaühendused saavad esitada antud konkursi raames ühe taotluse (põhi)taotlejana. Projektipartnerina võib sama organisatsioon osaleda erinevate projektide elluviimisel piiramatu arv kordi.

Taotluste esitamise tähtaeg on 7.detsember 2020.a. kell 23:59 Eesti aja järgi. Taotlused tuleb esitada eesti keeles ametlikul ACF-i taotlusvormil koos kõigi vajalike lisadega elektroonselt e-maili teel aadressile acf@oef.org.ee.

Täiendav info detailsete taotlemise tingimuste ja abikõlblikkuse reeglite kohta, samuti infopäevade aja ja koha kohta on saadaval Aktiivsete Kodanike Fondi kodulehel www.acf.ee ja Aktiivsete Kodanike Fondi juhistes taotlejatele ja projekti elluviijatele.

Küsimused ja vastused

Küsimused tuleb AEF-ile saata hiljemalt 5 tööpäeva enne taotluste esitamise tähtaega. Küsimused tuleb saata aadressile acf@oef.org.ee näidates teemareal organisatsiooni nime, kelle poolt küsimus esitatakse.

Küsimused ja vastused avaldatakse ACF-i kodulehel ilma viiteta organisatsioonile, kes küsimuse esitas. Seetõttu soovitame kodulehekülge regulaarselt külastada.

Taotlejate võrdse kohtlemise huvides ei anna AEF eelhinnangut taotleja abikõlblikkusele, seatud sihtidele ega konkreetsetele tegevustele.

NB! Siit leiab taotlusvooru kuulutuse faili .pdf vormingus.

Taotlemiseks vajalikud taotlusvormid asuvad https://acf.ee/taotlusvoorud > https://acf.ee/taotlusvoorud/vajalikud-dokumendid alajaotuses.

Lisainformatsioon:
Ksenia Gutnitšenko
Avatud Eesti Fond
Tel. + 372 555 63 398
ksenia@oef.org.ee 

Kodanikuühiskonna toetamine on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil üks kesksetest prioriteetidest. Programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis. Kümmet protsenti riigile määratud kogueraldisest kasutatakse igas abisaaja riigis kodanikuühiskonna programmi tarbeks. Aktiivsete Kodanike Fond (ingl Active Citizens Fund, ACF) on asutatud eelissektori „Kultuur, kodanikuühiskond, hea valitsemistava ning põhiõigused ja -vabadused“ raames. Tegemist on ühega viiest valdkonnast, mille rahastamises on doonorriigid ja Euroopa Liit kokku leppinud. Fondi abil panustatakse EMP ja Norra toetuste üldeesmärkide saavutamisse, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja toetusesaajate vahel.

Eestis valis finantsmehhanismide kantselei ACF-i fondioperaatoriks Avatud Eesti Fondi koos Eesti Vabaühenduste Liiduga (varem Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit). Aastatel 2019–2023 on Eesti kodanikuühendustel võimalik avalike projektikonkursside ja muude toetusmeetmete kaudu taotleda kokku 3,3 miljonit eurot toetust.

 


[1] Suurprojekti toetuse taotlemiseks peab projekt olema esitatud ja ellu viidud vähemalt 3 vabaühenduse koostöös.

[2] Kohaliku tasandi ühenduseks loetakse vabaühendust, mille tegevus on suunatud konkreetsele piirkonnale.